بزرگی است که خود به خود، ما تحلیل می‌رویم، ولو اینکه از خارج هم به ما حمله‌ای نشود و نمی‌شود، این آسیب، آسیب مهمی است.
غفلت ننمودن از وسوسه‌های داخلی
شیاطین شروع کردند، از اینجا شروع کردند. آن هیاهوی خارجی [را] احتمال بدهید که برای اغفال ما از داخل باشد؛ آن هیاهو که در خارج می‌کنند و آن تهدیداتی که از خارج می‌کنند، احتمال بدهید که برای این باشد که ما جهت را گم کنیم و متوجه به خارج بشویم، از داخل غفلت بکنیم. از داخل غفلت نکنید و از وسوسه‌هایی که در داخل واقع می‌شود، در داخل - مثلاً - پادگانها، در داخل ارتش و ژاندارمری، که مانع می‌شود از اینکه یک نظم صحیحی در کار باشد، از این بترسید، از اینکه بین خود ارتش اختلاف باشد و آن بگوید: صاحب منصب اوست، این بگوید: او، وآن بگوید: او، که هرج و مرج درست بشود. از این بترسید که یک ارتش را متزلزل می‌کند، نظام از دست گرفته می‌شود.
لزوم حفظ نظم در نیروهای مسلح
ارتش اگر نظم نداشته باشد ارتش نیست و شیاطین که ممکن است نفوذ کرده باشند هم در ارتش، هم در ژاندارمری و هم در سایر قوای انتظامی و غیر انتظامیه، آنها در هر جا به یک صورتی دامن می‌زنند به اینکه نظم را از ارتش و ژاندارمری و سایر قوای انتظامیه بگیرند و در باطن خود ارتش، هرج و مرج ایجاد کنند. اگر یک ارتشی با هرج و مرج بخواهد مواجه باشد و بپذیرد این هرج و مرج را، معنایش این است که ارتش نیست.
هیچ امکان ندارد که او بتواند با یک قدرتی - هرچه هم [کم‌] باشد - مقابله کند. اگر نتواند ارتش خودش را اصلاح کند و قدرت خودش را و پیوند خودش را و نظمی که در باطن باید باشد، این را ایجاد بکند، این نمی‌تواند در مقابل غیر - هر غیری باشد - مقاومت کند.
اینهایی که می‌آیند به جوانها از راه دلسوزی می‌گویند که چرا باید شما - مثلاً - [اطاعت کنید]، این مثل زمان طاغوت می‌ماند که شما اطاعت کنید، خیر، این مثل زمان امیرالمؤمنین می‌ماند اطاعت از طاغوت بد است، نه اطاعت از ارتشی که مال اسلام است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>