صادر می‌شود، عکس همان آرمهای شاهنشاهی باشد و اسم آنها باشد، من با ملت می‌گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد. ما هی سکوت می‌کنیم، هی می‌خواهیم مطالب را خودشان حل بکنند. مع ذلک، به فکر این حرفها کم هستند. چرا به فکر نیستید؟ چرا شورای انقلاب به فکر این مطلب نیست؟ چرا رئیس جمهور به فکر این افراد نیست؟ این امور نیست؟ به آن حرفهایی که می‌زنید، یک قدری هم عمل کنید. شما همه مخالفید با شاهنشاهی. رأس شما، آنهایی که در رأس هستند که من می‌شناسمشان، آنها همه مخالفند با این وضع. مخالفند با اوضاع سابق. اسلامی هستند. لکن مسامحه می‌کنند. من نمی‌فهمم این مسامحه چیست؟ در همین دو سه روز برای من یک چیزی آوردند که تذکره‌ای بوده است که همان آرم شاهنشاهی و همان کثافتکاریها [را داشت‌].
در وزارت خارجه و در همه وزارتخانه‌ها و همه مراکز، باید اصلاح بشود این امور؛ نمی‌شود اینطور. اگر عاجزند کنار بروند تا ما افرادی پیدا بکنیم که عاجز نباشند و اگر عاجز نیستند چرا عمل نمی‌کنند؟
عذرخواهی از ملت در اصلاح نشدن بعض امور
من از شماها عذر می‌خواهم. من از ملت ایران عذر می‌خواهم. من از ملت ایران عذر می‌خواهم. من از این مادرهایی که بچه‌های خودشان را از دست دادند معذرت می‌خواهم. من از این برادرهایی که عزیزان خودشان را دادند، از دست داده‌اند، معذرت می‌خواهم. من از این ارتشیهایی که جوانان خودشان را از دست داده‌اند، از این پاسدارها که جوانهای خودشان را از دست داده‌اند و برادران خودشان را، معذرت می‌خواهم که عُرضه این را ندارم که کار را درست کنم. من از حضرت مهدی - سلام الله علیه - من از پیشگاه پیغمبر اکرم معذرت می‌خواهم. من از پیشگاه ولی عصر امام مهدی - سلام الله علیه - معذرت می‌خواهم. من از پیشگاه ملت ایران معذرت می‌خواهم. من از شما برادران، برادران ارتشی، برادران پاسدار، برادران ژاندارمری و سایر قوای انتظامی که در راه اسلام جوانهای خودشان را دادند، معذرت می‌خواهم. ما نتوانستیم برای شما کاری‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>