اینها همانها هستند که در دامن آن خارجیها بزرگ شده‌اند، و خوف این را دارند که مبادا یکوقتی یک دانشگاهی اسلامی بشود و ما نتوانیم دیگر دزدی بکنیم، و ما نتوانیم دیگر عیش و عشرت بکنیم. دانشگاه شاید یکوقت اسلامی بشود و آنجا مرکز فساد نباشد، و اینها خوف این را دارند. تا حالا مراکزی بوده است که شرم دارد انسان از این مراکزی که در همه کشور بوده، در همه وزارتخانه‌ها بوده، در همه ادارات بوده، شرم دارد انسان که اسم ببرد چه بوده قصه. آنهایی که در خود وزارتخانه‌ها بودند و هستند، آنهایی که من فرستادم و داخل وزارتخانه‌ها را دیدند و برای من نقل کردند، چیزها نقل می‌کنند از آنجا. به مجرد اینکه وزارت فلان و وزارت فلان دیگر انجمن اسلامی دارد، اگر انجمن اسلامی دارد این انجمن اسلامی چطور گذاشته است تا حالا اینطور خرابیها باشد. و اگر آموزش و پرورش صحیح باشد، مملکت ما از حیث فرهنگ باید خودکفا باشد، نه اینکه بعد از اینهمه سالها خرج و اینهمه سالها رنج برای این ملت رنجدیده اموالشان را به باد بدهیم، و هزینه‌های هنگفت بسیار زیاد خرج این مسائل بشود، و باقی این امت گرسنگی بخورد. آنی که از اینها بیرون می‌آید یک ماشینی است که از این طرف مسلمان را می‌اندازند توی آن، از آن طرف کمونیستها بیرون می‌آیند! از این طرف افراد مؤمن را می‌اندازند توی آن، از آن طرف غیر مؤمن از کار در می‌آید. از آن طرف هم آن اشخاصی که به حسب فطرتشان سالم بودند می‌ریزند توی این کارخانه، از آن طرف وقتی در می‌آید یک آدم فاسد در می‌آید. اگر اینطور باشد، معلوم می‌شود که این دستگاه چه دستگاهی بوده. ما از نتیجه دستگاهها می‌فهمیم که این دستگاه چه است. ما این اشخاصی که در این پنجاه سال در حکومت اینجا بودند، در مجلس شورایش بودند به اصطلاح خودشان، در مجلس سنا بودند، این اشخاص را ما باید ببینیم چه اشخاصی بودند که از همین دانشگاهها بیرون آمدند. و از همین جاهایی که آموزش و پرورش هست و اینها بیرون آمدند. اگر اینها آموزش داشتند، اگر اینها پرورش داشتند که این مملکت ما را دو دستی تعارف نمی‌کردند به خارج.
گرفتاری زیاد است و باید رفع بشوند این گرفتاریها. خودتان باید رفع بکنید. منتظر