را، جوانهای غافل، زن و مرد را وارد کنند در میدان و سرگرمشان کنند به هم و از اساس مسائل اینها غافل باشند. همچو مراکز فحشایی که اینها درست کردند که از تهران تا آخر تجریش صدها مراکزی بود که مال عشرتکده و امثال ذلک بود، همه اینها دیدید که زنانه بود. لهذا، جوانهای ما، ملت ما اصلاً دیگر توجه به مسائل اساسی که باید بکنند نداشت. نه مردش، نه زنش، نه مردها آزاد بودند و نه زنها آزاد بودند، اسمش را گذاشته بودند «آزاد مردان و آزاد زنان»! این اساسی بود که از اول رضاخان که انگلیسها - خدا لعنتشان کند - او را آوردند به ایران و او را وادار کردند به این مسائل و بعدش هم دنبالش شعراشان و نمی‌دانم نویسندگانشان و رسانه‌های گروهی‌شان را. همه اینها در خدمت این بود که این ملت را نهی کنند از آن چیزی که خودش دارد. آن را توجهش را به همین عشرتها و به همین بساط لهو و لعب بکنند. اینها را آزاد قرار دادند؛ این مراکز لهو و لعب را. اما در تمام تهران شاید یک مرکزی که بتواند تعلیمات دینی ... نه از نظر مردان و نه از نظر زنان که آزاد باشند در تعلیماتشان، معلوم نبود که باشد. در هر صورت اینها مسائلی است که ابرقدرتها با نقشه‌های بسیار دقیق که کارشناسانشان کردند، هم مجالس درست می‌کنند از این چیزها.
ورود بانوان در امور اجتماعی - سیاسی با حفظ عفت عمومی
و ما باید بیدار باشیم همه‌مان، همه ملت ایران بیدار باشند که به دام اینها نیفتند، و هر جا فرض کنید در این مجالس رفتند، همان حیثیت خودشان را حفظ کنند، تحت تأثیر آنهایی که در آنجا هستند و زنهایی که در آنجا هستند یا مردهایی که در آنجا هستند، تحت تأثیر اینها واقع نشوند. همانطوری که شما گفتید که انجام دادید، همین‌طور باشد که اگر رفتند و شرکت کردند آنطور نباشد که شرکتشان یکوقت به نفع آنها تمام بشود، غالباً غافلند، اینطور می‌شود. بنابراین، این کارهایی که شما گفتید کردید، کارهای ارزشمندی بوده است و باز چنانچه مجالسی باشد، مردها هم بروند اما با تعهد، نه آنهایی که می‌روند و بر خلاف مصالح خود مملکتمان عمل می‌کنند. ان شاء الله امیدوارم که همه‌تان موفق و مؤید باشید. و امروز غیر روزهای سابق، امروز غیر زمانهای سابق است. امروز باید