6- دولت مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاه‌های انقلاب است.
7- دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کنند.
8- شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیله آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.
20 مهر 59 / 2 ذی الحجه 1400
روح الله الموسوی الخمینی