اجازه‌نامه
زمان: 5 آذر 1359 / 17 محرّم 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: مجوز مصرف بخشی از وجوه اوقاف جهت جبهه‌ها، آوارگان جنگی و ترمیم خرابیها
مخاطب: امام جمارانی، مهدی - نظام زاده، محمدعلی
[بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدظله العالی - محترماً به عرض مبارک می‌رساند، پولهایی در سازمان اوقاف به شرح زیر موجود است. در صورتی که اجازه می‌فرمایید از این مبالغ به منظور کمک به جبهه‌های جنگ و آوارگان جنگی، ترمیم خرابیها و جبران خسارات ناشی از جنگ استفاده شود:
1 - پولهای معلوم المصرفی که در سالهای گذشته به مصرف رسیده و وقت آن گذشته است.
2 - پولهایی که موضوع وقف و مورد آن منتفی شده است.
3 - از محل فروش اراضی موقوفه مبالغی موجود است. آیا در صورتی که اوقاف این معاملات را نافذ نداند و فسخ نماید، می‌توان اجرت المثل این چند سال را از مبالغ مذکور که در وقت خودش به مصرف نرسیده و مدتش منقضی شده است برداشت و در مورد مزبور مصرف کرد؟
- مهدی جمارانی - محمدعلی نظام زاده - 5/9/59]
بسمه تعالی
در بند اول و دوم با فرض مذکور مجازید.
در بند سوم، معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات از آنان مطالبه مال الاجاره شود. اگر ندادند مجازید به مقدار آن برداشت نمایید برای مصارف.
مذکوره؛ و اگر مجهولند مجازید تمام پول یا بعض آن را در موارد مذکور صرف نمایید.
روح الله الموسوی الخمینی