ما همه را به یک وجهه سوق بدهیم؛ این ملت را ما به سوی اسلام و به سوی الله سوق بدهیم. اگر یک همچو کاری انجام بگیرد که اسلامی بشود همه دستگاهها، پیروزی ما داریم، هیچ اشکال نیست که ما پیروز خواهیم شد؛ اما اگر متشتت بشود، در هر جایی علی‌ حده یک سازی بزنند، مثلاً، سپاه پاسداران خودش علی‌ حده هیچ کار ندارد به ژاندارمری، مثلاً، مخالفت هم حتی می‌کند، یا با ارتش گاهی هم مثلاً، مخالفت بکند، یا آن دستگاه به دستگاه دیگر یک مخالفتی و روبه رویی باشد، باید ما آماده این باشیم که ولو در درازمدت شکست بخوریم.
لزوم هماهنگی میان قوای مسلح
از مسائل مهمی که من اعتقاد دارم و می‌گویم باید حتماً بشود، هماهنگی است بین این قوایی که قوای مسلحند، از هم جدا نشوند، با هم باشند؛ دیگر راهش و ترتیبش که هماهنگ بشوند، باید خودشان فکر بکنند، و آقایانی هم که از طرف من در آنجا هستند همفکری بکنند که اینها را هماهنگ بکنند. اینطور نباشد که اگر یک مسئله‌ای خدای نخواسته پیش آمد، این یک راهی برود، آن یک راه دیگری برود که موجب شکست بشود.
اهمیت حفظ ظواهر اسلام
از مهمات مسئله این است که اولاً اسلامی بشود همه چیز، و ظواهر اسلام باید در آنجا حکمفرما باشد. اینکه بعضیها عقیده دارند که حالا ظواهر را کار نداشته باشیم و برویم سراغ مکتب، اینها برخلاف اسلام است. آن چیزی که هست این است که باید ظواهر در این پادگانهای ارتشی و در آن مراکزی که شما هستید و پاسدارها هستند، ظواهر باید محفوظ باشد؛ یعنی، امروز که ماه مبارک رمضان است همه اینها روزه‌دار باشند، آنهایی که واجب است برایشان روزه بگیرند، روزه‌دار باشند، نماز بخوانند در آنجا، و کارهای منکر در آنجا به هیچ وجه نباشد. ضوابط اسلام باید محفوظ باشد، جمهوری اسلامی معنایش این است؛ و الّا اگر یک جمهوری باشد، اسمش جمهوری اسلامی باشد، لکن‌