یکی از مسائل مهم هم این است که گاهی در بین همین پاسداران انقلاب، که من اینها را بسیار دوست دارم و بسیار به آنها محبت دارم و من از آنها متشکرم، و ملت ایران اصل هرچه دارد از این سنخ جمعیت دارد، گاهی اینها در بینشان اشخاصی نفوذ می‌کنند، یک کارهایی انجام می‌دهند که موجب هتک حرمت سپاه پاسداران است؛ مثلاً، می‌روند خودشان یک چند نفری، حالا تشخیص دادند که آنجا فلان آدم، بد آدمی است، می‌روند می‌گیرندش، می‌روند - فرض کنید - باغش را می‌گیرند، می‌روند زمینش را می‌گیرند، اینطور کارها اسباب این می‌شود که مشوش کند امور را. این برخلاف نظام اسلام است، برخلاف نظام - عرض می‌کنم - جمهوری اسلامی است. اینطور چیزها باید جداً جلویش گرفته بشود که پاسدار بدون امر دادستان کل، بدون امر عدلیه نتواند دخالت بکند در امور، نرود دخالت بکند در امور. اینطور نباشد که حالا ببیند یک قدرتی دارد هر کاری دلش می‌خواهد بکند. این معنی هرج و مرج و طاغوتی معنایش همین است که بی‌نظم و بی‌انضباط یک کاری را انجام بدهد. این هم یکی از مهماتی است که شما باید در سپاه پاسداران با جدیت و همراهی با ایشان که در آنجا هستند، و سایر اشخاصی که در آنجا هستند و با شما همکاری می‌کنند، جداً از این مسئله در سرتاسر ایران جلوگیری بکنید؛ یعنی، اگر یک پاسداری یا پاسدارانی رفتند در یک جایی و بدون در دست داشتن حکم - مثلاً - دادگاهها بروند خودشان خودسر، زمینی بگیرند، باغی بگیرند، مالی تصرف کنند، اشخاصی را - عرض بکنم - بازداشت بکنند، این باید ازشان بازخواست بشود و خواسته بشوند آنها و تأدیب بشوند آنها. بنابراین، اگر بخواهند مملکت ایران یک مملکتی باشد که بتواند روی پای خودش راه برود، و بتواند ان شاء الله آتیه خودش را به‌طور شایسته انجام بدهد و اصلاح بکند، اول باید این قوای مسلح تحت نظم بیایند و تحت انضباط بیایند. چه آنهایی که در سپاه پاسداران واردند و چه آنهایی که در سایر قوای [نظامی‌]، اینها باید تحت نظام بیایند، تحت انتظام بیایند، و شرعیت خودشان را حفظ بکنند و اسلامیت خودشان را حفظ بکنند تا ان شاء الله کارها انجام بگیرد. و باز هم تکرار می‌کنم این را که همکاری قوای انتظامیه، از واجبات شرعیه است و مفترق‌