رفته است، و قبل ازاینکه این خیانتکارهایی که می‌خواهند این مملکت را بازبرگردانند به حال اوّل، پیروزی پیدا کنند و مجال پیدا بکنند، خود شماها باید این کارها را انجام بدهید و افرادی را صالح، مطّلع، بیطرف تعیین کنید بروند در اینجاهایی که این کارها می‌شود، به شکایات مردم رسیدگی کنند. یک دفتری برای شکایات باز کنید، تعقیب کنید شکایت را. ببینید این که شکایت کرده از کجا پیدا شده، صحیح می‌گوید یا غیر صحیح؟ کی القاء به او کرده؟ اینها را باید تعقیب کرد و فهماند به مردم که یک همچو بساطی در کار هست که می‌خواهند خرابکاری بکنند و افرادی هم که واقعاً خرابکاری می‌کنند معرفی باید بشوند به جمعیت‌هایی که آقایان تعیین کنند تا تکلیف آنها را معیّن کنند.
ما اگر بنشینیم و الآن در مملکتمان خلاف شرعهای زیادی خدای نخواسته انجام بگیرد معنایش این است که ما خودمان با دست خودمان جمهوری اسلامی را جمهوری غیر اسلامی‌اش کردیم. ما می‌خواهیم جمهوری اسلامی، یعنی احکام، احکام اسلام باشد نه اینکه هر جایش که آدم دست بگذارد شکایات باشد که اینها خلاف دارند می‌کنند. شکایت باشد که فلان قاضی حکم خلاف دارد. فلان - فرض کنید که - کسی که می‌خواهد تقسیم زمین را بکند زمینهای مردم را می‌رود تقسیم می‌کند. باغات را می‌رود - نمی‌دانم - درختهایش را می‌اندازند. اینها رسیدگی می‌خواهد. شما نشستید که یکدفعه صدای ملت بلند بشود که این دولت و این مجلس و این دادگاهها و این کمیسیونها و این همه، اینهایی که هستند هیچ یک آنها اسلامی نیستند، و به ضد شما قیام بکنند. آن وقت هم من موافقت با آنها بکنم؟!
از برکات بزرگ انقلاب؛ وحدت شیعه و سنّی
ان شاء الله خداوند شما را توفیق بدهد و جماعاتتان را هرچه زیادتر و هرچه باشکوهتر. این جماعات بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. اگر برکت جمهوری اسلامی جز این نبود، این یک برکت بزرگی است که ما را و همه برادرهای اهل تشیّع و تسنّن را یک جا جمع کرده و همه‌مان برای اسلام می‌خواهیم کوشش کنیم. و باید همه ما