با این خیال فاسد کودتا، (1) تمام اینها به حسب حکم قرآن حکمشان قتل است بلااستثنا، یک استثنا درش نیست؛ هیچ کس حق ندارد که یک کسی را عفوش بکند، یک کسی را مسامحه با او بکند. اینهابه حکم اسلام و حکم قرآن فاسد و مفسد هستند و اینها چهار حکم در قرآن هست که از همه کوچکتر کشتن است. و امیدوارم ان شاء الله همه شما با سلامت و صحت و عافیت این راه را بروید و این راه مستقیم را ان شاء الله طی بکنید. خداوند حفظتان کند ان شاء الله.