ادب بیاموزد، جهتیابی علم و عمل را بیاموزد، هیچ قدرتی نمی‌تواند بر او حکومت کند.
جهالت مردم؛ گرفتاری بزرگ ما در طول تاریخ
تمام گرفتاریهایی که ما در این طول مدت تاریخ داشتیم بهره برداری از جهالت مردم بوده است. جهالت مردم را آلت دست قرار دادند و بر خلاف مصالح خودشان تجهیز کردند. اگر علم داشتند؛ علم جهتدار داشتند، ممکن نبود که مخرّبین بتوانند آنها را به یک جهتی که بر خلاف آن مسیری است که مسیر خود ملت است تجهیز کنند. علم و سواد است با آن جهتی که باید به او توجه کرد، که می‌تواند ملت را از همه گرفتاریها نجات بدهد. و نمی‌توانند کسانی که می‌خواهند این نهضت را، این نهضت اسلامی را به خلل برسانند، و نمی‌توانند ببینند که اسلام در این مملکت پیاده دارد می‌شود. این علم است که می‌تواند جلوی این فسادها را بگیرد. اگر ملت ما علم را، آن علم جهتدار را یاد بگیرند، تربیت بشوند، در مقابل علم، در پهلویِ علم هم تربیت باشد؛ تربیت دینی، تربیت الهی، تربیت انسانی و هم علم، اگر این دو حربه در دست شما باشد، کسی نمی‌تواند به شما تعدّی کند، کسی نمی‌تواند استبداد را برگرداند. و اگر این علم نباشد مردم را توجیه می‌کنند به جایی که باز هم آن مسائل سابق برگردد، و آن استبداد سابق و آن وابستگیهای سابق.
شما سوادآموزان در تمام کشور بدانید که یک خدمتی دارید به این انسان می‌کنید که بالاترین خدمتهاست. و روستاییان و سایر قشرهای بیسواد بدانند که این خدمت، خدمتی است که باید آنها به جان ودل قبول کنند. و این‌طور که گمان کنند ما نمی‌توانیم، این‌طور نیست. هر انسانی می‌تواند سوادآموزی کند و می‌تواند انسان بشود. علم از مَهْد تا لَحَد است. (1) از بچگی تا نزدیک مردن. دنیا باید با علم و با علم جهتدار اداره بشود. پیرمرد و پیرزن هم می‌توانند آموزش ببینند، می‌توانند تحصیل کنند، مأیوس از خودشان نباشند.
جوانها، پیرها، بچه‌ها، روستاییها، شهریها همه باید کمک کنند و این امر مهمی [است‌]