اسلام عزیز. همان که امر فرموده است که دفاع کنید، به همه ملتها امر فرموده است که پایدار باشید، استقامت کنید. رسول اکرم در عین حالی که بالاترین موجود بود در استقامت، و حضرت امیر - سلام الله علیه - در روایتی وارد شده است که ما در جنگها هر وقت که فشار برایمان می‌آمد به رسول خدا پناه می‌بردیم (1)، در عین حال خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که: فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ، امر می‌کند که پایدار باش! نلغزاند تو را چیزی. آنجایی که می‌رسد به اینکه تو و امّت، پایدار باشید، پیغمبر می‌فرماید که: «من به واسطه این آیه پیر شدم» برای اینکه استقامت، مشکل است و من گرچه توانم استقامت کنم و افرادی هم می‌توانند، ولی همه ملت اطمینان نیست که بتواند مستقل باشد، مستقیم باشد، استقامت در امر از خود امر مشکلتر است. چه بسا پیروزیهایی که برای یک ملتی پیش می‌آید برای اینکه استقامت در آن امر که موجود شده است ندارند، سستی می‌کنند، آن پیروزی از دست‌شان می‌رود.
سختیهای جنگ و حفظ ارزشهای انقلاب
شما امروز هم و تمام ملت و هم قوای مسلَّحه - که خداوند حفظشان کند - و هم نیروی هوایی که از او بیشتر از دیگران تعریف می‌شود، به پیروزیهای چشمگیر رسیده‌اید. ملت ما کاری کرده است که تمام دنیا را به تحیر واداشته است. ملت ما بر بزرگترین قدرتهای عالم غلبه کرده است. دست بزرگترین قدرتهای عالم را از مملکت خودش قطع کرده است. دست دشمنان بشریت را از کشور خودش قطع کرده است. الگو شده است از برای همه کشورهای مستضعفین. در عین حالی که این کار را کرده است، مأموریم ما همه، ملت ما، ارتش ما و سایر قوای مسلّح و همه مستضعفان، مأموریم که در این امری که کردیم، در این پیروزی که به دست آوردیم ما استقامت داشته باشیم، پایداری داشته باشیم. جنگها کمبودی دارد، جنگها شهادت دارد، جنگها خوف دارد برای بسیاری، جنگها گرسنگی دارد، جنگها گرانی دارد، جنگها خرابی دارد، و همه چیزهایی که لوازم جنگ است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>