للَّه (1) عزت مالِ خداست. من امیدوارم که اعطا کند به همه شما و به همه ملت ما و به همه مسلمین عزت را، شرافت را. مستقیم باشید، پایدار باشید که پیروز هستید. از گرانی نترسید؛ از کمبود نترسید. شوروی با آن قدرت بزرگش - که شصت و چند سال است نهضت کرده است به قول خودش، شورش کرده است - الآن هم صفهای بلند در آنجا برای این‌طور مطالب هست. الآن هم اشخاصی که از آنجا می‌آیند می‌گویند همین کمبودیهایی که [اینجا] هست در آنجاها هم هست. الآن هم محتاج به این است که گندم از امریکا بخرد. در خود امریکا، شما خیال می‌کنید که امریکا در رفاه دارد زندگی می‌کند. آن قدر در امریکا فشار هست و مستمندان هستند که شاید جاهای دیگر به آن اندازه نباشد. چرا باید گوش بدهد ملت ما به این مفسدینی که مأمورند از طرف قدرتهای بزرگ، برای شایعه درست کردن و برای تضعیف؟ چرا باید گوش کند ملت ما به این شایعه سازان و این مفسدین که هر روز در بین مردم می‌روند و تضعیف می‌کنند روحیه آنها را؟ شما با آن روحیه بزرگ، معجزه ایجاد کردید در دنیا، اعجاز کردید شما در دنیا.
با استقامت خودتان حفظ کنید این اعجاز را. حفظ کنید این پیروزی بزرگ را، و به کسانی که در مقابل شما می‌ایستند و می‌گویند کاری انجام نشده است، بفهمانید که ایران کاری که کرده است در دنیا نظیر ندارد. در طول تاریخ نظیر ندارد که یک ملت سی و چند میلیونی به یک قدرتهای بزرگ چند صد میلیونی با آن همه ابزار غلبه کرده است و دست آنها را کوتاه کرده است. چه می‌خواهد دیگر بشود، بالاتر از این امر چیست؟
امروز روز استقامت است. امروز روز پایداری است. برادران و خواهران باید پایدار باشند و استقامت کنند، و این نهضت را - ان شاء الله - به پیروزی نهایی برسانند. و من از خدای تبارک و تعالی رحمت برای شهدای شما و سلامت برای معلولین شما و عافیت برای خود شما و بستگان شما و برای تمام ملت ایران خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>