که کارهایتان در نظر خدا هست و اعمالتان ثبت می‌شود و هم اداره خودتان را که شما متکفل اداره آن هستید. اشخاص را، اشخاص صحیح در آنجا باشد. یک وقت اشخاص فاسد در آنجا نباشد که بخواهد فسادکاری بکند. و اگر اشخاص غیر صحیح هستند، موعظه‌شان کنید، چه بکنید. اگر دیدید قابل اصلاح نیستند، کنارشان بگذارید، اشخاص صحیح پیدا بکنید.
و امیدوارم که همه کارها اصلاح بشود و با موفقیت پیش برویم، و این گرفتاریها ان شاء الله بکلی رفع بشود.