غافل نباشید از این چیزهایی که منتشر می‌کنند. شما باید توجه داشته باشید که هر گروهی که بیشتر مورد حمله بود و این اشخاص منحرف بیشتر به او حمله می‌کردند و می‌کنند؛ بدانید که این برای ملت مفیدتر است و برای اجانب مضرتر. اگر دیدید پاسدارها را بیشتر می‌کوبند، بدانید که آنها از پاسدار زیاد می‌ترسند. اگر دیدید ارتش را سرکوب می‌خواهند بکنند و با ملت جدا کنند، بدانید که از او هم می‌ترسند، و همین‌طور. و اگر دیدید که روحانیون را می‌خواهند از صحنه بیرون کنند، بدانید که آنها از روحانیون می‌ترسند و ترسیده‌اند سابق هم.
غفلت دشمن از تأثیر معنویّت در پیروزی انقلاب
شما برادرهای ما که بازماندگان افتخار ایران هستید، بازماندگان اشخاصی هستید که در تاریخ افتخار برای ایران اثبات کرد و ثبت کرد، و شما معلولانی که افتخار برای ایران آفریدید، مطمئن باشید که در دنیا و در آخرت، اسم شما ثبت است. شما تاریخ را عوض کردید. ملت ما تاریخی را تاریخ دیگر کرد. جریان تاریخ را عوض کرد. آنها هم حساب همه چیز را می‌کردند الّا یک حساب و آن حساب معنویت. آنها از چشمهای چپ نگاه می‌کردند به دنیا که چشم عَمْیاست. (1) از چشم نابینا نسبت به معنویات که چشم راست انسان است نظر می‌کردند، هم چپیها و هم راستیها. آنها با آن چشم کج بین خودشان حساب عشایر را کرده بودند، حساب روحانیون را هم کرده بودند، حساب ارتش را هم بعد کرده بودند، حساب قوای نظامی و انتظامی را هم کرده بودند، حساب پاسدارها را هم کرده بودند. لکن یک حساب را نکرده بودند و آن حساب معنویّت بود. آنها توجه به این نداشتند که ملت، همه با هم علاقه به خدا دارند و علاقه به اسلام؛ آن علاقه‌ای که پیشقدم می‌شوند به واسطه آن علاقه برای فداکاری و برای شهادت. ما هر روز می‌بینیم اشخاصی که می‌آیند با من صحبت می‌کنند، مصافحه می‌کنند. می‌بینیم که اشخاص می‌آیند و گریه می‌کنند می‌گویند که برای ما دعا بکن شهید بشویم. من دعا می‌کنم که پیروز باشند و ثواب شهید به آنها داده بشود. این حساب را نکرده بودند، اینها تاریخ صدر اسلام را یا