صورت داراییها
زمان: 24 دی 1359 / 7 ربیع الاول 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: دارایی حضرت امام خمینی (1)
مخاطب: دیوانعالی کشور
نام: روح الله - نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی - شماره شناسنامه 2744 - محل صدور: خمین - سِمَت: روحانی.
1 - دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):
1 - یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است.
2 - قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود. (2)
2 - دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:
1 - وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.
2 - اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‌باشد.
دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>