خدمتگزار اسلام است، کسی نمی‌تواند به او آسیبی برساند، مگر که این حیثیت از دستشان برود. باید این جهت اسلامیت را حفظ کند. این ملی گراها و اینها که هی فریاد ملی، ملی می‌زنند، همینها هستند که بعضی‌شان در این کودتا هم دخالت داشتند، بر ضد این مملکت خودشان برای دیگران. همینها هستند که بعضی‌شان به طوری که شواهد هست، دخالت در این امر داشتند. این جهات مختلفه، گروه‌های مختلفه‌ای که در ایران هست و هی داد خلق را می‌زنند، و داد اینکه ما چطور هستیم، اینها هم همینهایند که در این مسائل دخالت داشتند. اینها هم همینهایند که می‌روند در امریکا این جوانهای عزیز ما که گرفتار هستند، همین اشخاص که دعوی خلقیت و - نمی‌دانم - چه می‌زنند، همینها آنجا می‌روند، به آنها می‌گویند: ای مرتجعین! اینها چه جمعیتهایی هستند؛ در داخل این کارها را می‌کنند، در خارج آن کارها را می‌کنند؟ تا ملتها بیدار نشوند و این ریشه‌ها را نکَنند و تا یک دولتی که دولت اسلامی باشد به تمام معنا، دولتی باشد که متعهد باشد به احکام اسلام، دولتی باشد که غربزده نباشد، به اسلام گرایش داشته باشد، روی کار نیاید، ما باید باز همین گرفتاریها را داشته باشیم.
تمام مقصد ما مکتب ماست
مجلس باید به تمام قوّه‌ای که دارد و قوّه او از همه قوّه‌ها بالاتر است - وتمام مسلمین واجب است بر آنها که پشتیبانی کنند از دولت و از ملت و از مجلس بالخصوص - باید با تمام معنا کوشش کند که افرادی که سر کار می‌آیند، نخست وزیر، سایر وزرا و سایر کسانی که کارهای مهم را دارند، از اشخاص مسلمان [باشند] متعهد، متوجه به کارهایی که در دنیا می‌شود، مدبّر، لکن متعهد به اسلام، متعهد به مکتب ..
مکتب بزرگترین چیزی است که از برای ما مطرح است. نباید راجع به مکتب یک کلمه‌ای کسی بگوید. اشتباه می‌کنند اگر می‌گویند مکتب چطور. تمام مقصد ما مکتب ماست و مسلمانهای ما برای مکتب ماست که اینطور قدرت دارند. و اینطور در مقابل دیگران می‌ایستند. اگر چنانچه سایر ممالک اسلامی هم مکتب خودشان را حفظ کنند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>