شما باید محکم بایستید در مقابل اینها و چنانچه مسلمین - ملتهای مسلم - بایستند در مقابل اینها، و اگر دولتهایشان بخواهند مخالفت کنند، مشت توی دهنشان بزنند چنانکه ایران مشت در دهن محمدرضا زد. محمدرضا از همه دولتهای مسلمین، از همه آنها قویتر بود، و از همه آنها پشتوانه‌اش بیشتر بود، مع ذلک، ملت ما قیام کرد و اسلام را وجهه نظر خودش قرار داد، و «الله اکبر» را فریاد کشید و این قدرت را از بین برد و قدرتهای دیگر را هم، و تا آخر هم همه قدرتها اگر روی هم باشند، نمی‌توانند آسیب به یک همچو ملتی برسانند.
جریحه‌دار شدن عواطف ملت بواسطه اختلافات و فتنه انگیزیها
یک همچو ملتی که ما داریم به این صفا، به این خوبی که در همه قضایا پشتیبان دولتشان هستند، پشتیبان رئیس جمهورشان هستند، پشتیبان مجلسشان هستند، حیف است که این ملت را ما عواطفشان را جریحه‌دار کنیم و ما بنشینیم با هم مخالفت کنیم. نه خدا را خوش می‌آید از این و نه ملت را. ملت ناراحت است از این کار. روزنامه‌هایتان را جلویش را بگیرید. آقایان روزنامه‌هایی که به آنها مربوط است، جلویشان را بگیرند. این عذر نمی‌شود که ما روزنامه‌ها را نمی‌دانیم چه نوشته است. نخیر، این عذر نیست. باید روزنامه‌ها را ببینند چه نوشته. خودشان نمی‌رسند، خود آقایانی که مثلاً، در مجلس هستند یا آقایانی که در خارج مجلس هستند، نمی‌رسند بخوانند، یک کس دیگر را وادار کنند که روزنامه‌ها را بخوانند. روزنامه‌ها ببینند چه است. در روزنامه‌ها مشغول فتنه‌انگیزی هستند و مشغول این هستند که دولت را با رئیس جمهور، مجلس را با رئیس جمهور، رئیس جمهور را با مجلس مخالف کنند و این یک توطئه‌ای است که در روزنامه‌ها ایجاد شده است و باید خود آقایان جلویشان را بگیرند قبل از اینکه ملت جلویش را بگیرد، قبل از اینکه خود ملت بیاید و بی‌ملاحظه از کسی، تمام این روزنامه‌ها را خفه کند خودشان جلویش را بگیرند.
در مجلس هم آقایان با هم باشند، رفیق باشند. همه مسلمان هستیم. همه باید دوست با
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>