که قضات سابق چه اشخاصی بودند و از چه صنف مردمی بودند. این را من نمی‌خواهم بگویم که حتی کمونیست هم تویشان بود! قاضی شرع، قاضی‌ای که می‌خواهد بر طبق موازین عمل کند، کمونیست است! و بدتر از آن هم تویشان بوده. حالا هم این‌طور است؟! شورای قضایی ما الآن مثل قضات آن وقت هستند، و دادگاه‌های ما و دادگاه‌های قضایی ما هم همان‌طور است؟! من باز نمی‌خواهم بگویم که در تمام کشور همه قضاتی که هستند درست هستند. هیچ همچو صحبتی نیست. من صحبتم همین است که اینکه می‌گویند تغییر اسم است و رژیم شاهنشاهی برداشته شده، و همین رژیمی هم که هست همان رژیم شاهنشاهی است، من می‌خواهم بگویم که مقایسه این دو تا را بکنیم، ببینیم که واقعاً مسئله این طوری است و ما ادعای دروغی داریم می‌کنیم، و ملت ما هم همچو خدای نخواسته بی‌شعور و بی‌فرهنگ بوده‌اند که به دست خودشان رژیم شاهنشاهی را از بین برده‌اند، و به دست خودشان یک رژیم شاهنشاهی دیگر آورده‌اند؟! مسئله این طور است؟ این هم یکی از جاها هست. البته نارساییهای قضایی در سرتاسر کشور هست، لکن حالا مثل سابق است؟!
مقایسه رادیو تلویزیون شاه با همان دستگاه در جمهوری اسلامی
و یکی از امور دیگر - رادیو - تلویزیون است. رادیو - تلویزیون حالا با اینکه باز تسلط به آن پیدا نشده و نتوانسته‌اند آن طوری که دلخواهشان است درست بکنند، مثل رادیو - تلویزیون زمان رضاخان و محمدرضا است؟! زمان محمدرضا که همه وضع رادیو - تلویزیون را دیده‌اید، حالا رادیو - تلویزیون همان رادیو - تلویزیون شاهنشاهی است، و ما یک اسمی عوض کردیم، برنامه‌ها همان برنامه‌های سابق و آن بساطی که در تلویزیون بود و آن حرفهایی که در آنجا و آن نمایشها و آن فیلمها، همان فیلمها هست حالا؟! یا نه، این با آنها فرق دارد؟ در عین حالی که باز نتوانسته‌اند به تمام معنا اصلاح کنند، لکن این رادیو - تلویزیون با آن رادیو - تلویزیون آن سال - که بسیاری از شما آن را دیدید - یک جور هستند؟! همان رادیو - تلویزیون زمان طاغوت است، اینجا اسمش را عوض‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>