توجهشان درست نباشد و بازی بخورند از این بازیگرها. این نویسنده‌ها بازیگرند! این قلمهایشان قلمهای بازیگری است. اینها با هر حیله‌ای که هست می‌خواهند این ملت را دلسرد کنند، و به این ملت بگویند که تغییری نکرده، همان بوده است که هست. حالا هم همه این ارگانها همان است؛ و شما که جمع شده‌اید و رأی داده‌اید به رئیس جمهور و رأی داده‌اید به جمهوریت اسلامی و رأی داده‌اید به وکلای خودتان، همانها را شما آورده‌اید و سرکار گذاشته‌اید! همان بساط سابق است! اینها هم همان کارها را دارند انجام می‌دهند. این را همه می‌دانید دروغش را، لکن من خوف این را دارم که بعضیها توجه نداشته باشند، بعضی مسائل را باور کنند.
و باز من تکرار می‌کنم که نارساییها داریم، و زیاد است؛ لکن شما توقع نداشته باشید [کشوری‌] که در طول تاریخ و خصوصاً این پنجاه سال آخر با تمام قوا کوشش کرده‌اند که [کشور را] وابسته‌اش کنند و از بین ببرند و همه چیزش را فاسد کنند و جوانهای ما را فاسد کنند، ما بتوانیم و شما بتوانید و دولت بتواند در ظرف یک مدت کمی، یک سالی، دو سالی، همه این کارها را انجام بدهد. خصوصاً با این توطئه‌های عظیمی که هست، و گرفتاری این جنگ، که از قراری که شنیدم بعضی از برادرهای جنگزده ما هم در این مجلس هستند. شما می‌دانید که کشور، به این عرض و طول و بزرگی که همه جایش را خراب کردند، کشاورزیش را با اسم اصلاحات خراب کردند، کارخانه‌های ما را همه را وابسته کردند، تمام شئون ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما، ارتش ما، همه وابسته بودند، شما تا حالا اعجاز کرده‌اید که این قدر هم عمل کرده‌اید. این قدری که این ملت - که کمک کار دولت و همه ارگانهای دولتی است - این قدر عملی که تا حالا کرده است جزء معجزات است. در طول پنجاه سال آن خرابیها شد و عمران و اینها مختصری شد؛ و در طول دو سال آن همه کارها و خدمتها در همه کشور، خصوصاً روستاها که مَنْسی (1) بودند و هیچ کس به آنها اعتنا نمی‌کرد و آنها را جزء این ملت حساب نمی‌کردند. امروز در تمام این‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>