ملت است در دنیا و در آخرت. و آن چیزی که من برای همه قوای مسلّحه باید عرض کنم همین معناست، منتها نسبت به همه است. ما نباید در مرزها که مشغول هستیم و دوستان ما، عزیزان ما در آنجا دارند فداکاری می‌کنند این مسئله اصلش طرح بشود که من سپاهی هستم، و آن ژاندارمری هست، و آن ارتشی هست، و آن پاسبان هست. طرح این مسئله اصلاً در یک همچو موقع استثنایی یک طرح باطل است. و از قراری که من شنیده‌ام، از همین ستون پنجم اشخاصی هستند که وارد می‌شوند در مرزها و در بین افرادی که در آنجا هستند، گروه‌هایی که در آنجا هستند، هر طایفه‌ای را از طایفه دیگر می‌خواهند جدا کنند. سپاه پاسداران را می‌خواهند از سایر قوا جدا کنند، در بین آنها می‌روند یک حرفهایی می‌زنند از ارتش. و ارتش را می‌خواهند از اینها جدا کنند، در بین ارتش می‌روند یک صحبتهایی می‌کنند به ضد سپاه پاسداران. در صورتی که سپاه پاسداران و ارتش و ژاندارمری و شهربانی همه باهم هستند. و باید اعتنا نکنند به این دسیسه‌هایی که مشغول هستند برای به هم زدن اوضاع. اگر امروز در مرزهایی که عزیزان ما مشغول فداکاری [هستند] یک همچو مسائلی در آنجا طرح بشود، که مثلاً پاسدارها چه می‌کنند و این مخالف با نظم ارتش است و به اینها بگویند ارتش چه خیالی دارد، و اینها را بخواهند مقابل هم قرار بدهند، بدانید که این ضربه‌ای است که اجانب به ما می‌خواهند بزنند با دستهایی که در داخل دارند و دستهایی که در خارج دارند.
جوانهای عزیز ما که مشغول فداکاری هستید و همه متعهد و فداکار برای اسلام هستید، بدانید که کلمه افتراق بین شماها، بین قوای مسلّحه و مقابل قرار دادن این قوّه با آن قوّه، این همان طرح شیطانی قدرتهای بزرگ است که در داخل به دست اشخاص فاسد - که مع الأسف نفوذ دارند در بسیاری از جاها - دارد انجام می‌گیرد. و این طرح اگر انجام بگیرد، نه شما خدای نخواسته باقی خواهید ماند و نه پاسدار و نه کشور. توجه بکنید به اینکه اعتنا نکنید به این مسائل.
عدم دخالت قوای مسلّح در امور سیاسی
از اموری که من برای همه قوای مسلّح لازم می‌دانم؛ عدم دخالت در امور سیاسی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>