آنها بودند و تمام اشخاصی که از آنها کاری انجام می‌گرفت به نفع آنها بودند - اینها الآن دستشان کوتاه شده است. و به این زودی از ما دست بر نمی‌دارند.
عزیزان من، برادران من، خواهران من! تمام قشرهای ملت توجه بکنید که جریانهایی در کار است که روحانیین را در چشم مردم یک نحو دیگری جلوه بدهند؛ و مردم را از روحانیت جدا کنند، و دانشگاه را از روحانیون جدا کنند؛ و مقاصد خودشان را انجام بدهند؛ ولو بایک رژیمی که به‌طور سالوسی در ملت ایجاد کنند؛ یعنی یک رژیم به صورت صد در صد اسلامی و بیشتر از شما فریاد «وا اسلاما» بکشد، لکن در باطن منافق باشد و در باطن بر خلاف مصالح کشور عمل کند. امروز حیله‌های شیطانی قدرتهای بزرگ در کار است که ملت را از روحانیت جدا کند و اینها را از ملت جدا کند و اینها را از دانشگاه‌ها جدا کند و از قشر جوان ملت جدا کند. این همان نقشه‌ای است که آنها می‌خواهند که روحانیین منزوی بشوند در حجرات و در مساجد، و آنها کارهای خودشان را انجام بدهند.
اینهایی که از روحانیون انتقاد می‌کنند کجا هستند، در کدام زاویه هستند؟ که وقتی انقلاب شد ریختند و اسلحه‌ها را به غارت بردند، و الآن هم اسلحه‌ها در دست آنهاست، و آن روز که جنگ بود آنها کنار نشستند و منتظر این‌اند که عراق یا قدرت دیگری غلبه کند و ملحق به آنها بشوند. روحانیین ما در صحنه حاضرند. شهدای آنها الآن در مقابل چشم من بسیاریشان یا بعضیشان حاضرند. و خود جوانهای روحانی با اسلحه از جنگ برگشتند. آنهایی که انتقاد از روحانیین می‌کنند در کدام جبهه رفتند؟ کدام شهید را دادند؟
بیاورند عرضه کنند. آنها اسلحه‌ها را غارت کردند، و نشسته‌اند که شکست به ایران بدهند. و آنهایی که خوبان آنها - اگر در بینشان باشد - می‌خواهند استفاده خودشان را بکنند؛ و آنهایی که خون داده‌اند به کنار بروند، و منافعی که اینها به دست آورده‌اند، آنها ببرند. آنها که منحرفین هستند نه اسلام را قبول دارند، و نه روحانیت را، و نه دانشگاه را.
ضرورت استحکام پیوندها میان حوزه و دانشگاه
باید توجه داشته باشید! باید دانشگاهها و مدارس و همه جا توجه داشته باشد! دانشگاه‌