جاهای دیگری که روحانیین مشغول کارهایی هستند، آنها را با تدبیر و با نصیحت وادار کنند به اینکه خدای نخواسته از آنها کاری صادر نشود که بهانه به دست آنهایی که می‌خواهند شما را از صحنه خارج کنند بیفتد، و قلمها به کار برود و خدمتهای شما ناچیز و نادیده گرفته بشود، و لغزشی اگر در یکی از شما یا در دو تا از شما پیدا شد به حساب روحانیت بگذارند. باید تهذیب بشوید شما، خودتان را تهذیب کنید. کسانی که در حوزه‌ها هستند، اساتیدی که در حوزه‌ها هستند کوشش کنند که حوزه‌ها مُهذّب باشد.
و اعلام خطری که به ملت می‌کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارند؛ و جریانی در کار است که شما را از روحانیت جدا کنند، و آن کنند به سر ملت که در زمان محمدرضا آمد، منتها به یک صورت دیگری.
بیدار بشویدای ملت! و بیدار بشویدای روحانیت! و بیدار بشویدای دانشگاهیان! و بیدار بشویدای کارگران! ای کارمندان! ای بزرگان! ای کوچکان! ای زنها! ای مردها! بیدار بشوید و این جریان را خنثی کنید، و نگذارید ملت شما و مملکت شما انحراف پیدا کند از آن راهی که شما دارید - که راه اسلام و راه خدا و خط رسول اکرم است.
هدف دشمن؛ ایجاد اختلاف بین همه اقشار ملت
من یک کلمه هم تکرار می‌کنم و مکرّر گفته‌ام. و آن کلمه برای اشخاصی است که متصدی امور مملکت هستند، از رئیس جمهور تا هر جا که باشد و هرکس که باشد و هر ارگانی که اشتغال به یک کاری در این کشور داشته باشد؛ از ارتشیها و ژاندارمری و سپاه پاسداران و پاسبانها و همه عشایر و قشرهایی که از ملت هستند و مشغول خدمت هستند.
به همه آنها این کلمه را می‌گویم که توجه کنید که شما را دارند می‌کشند به سوی اختلاف.
توجه ندارید به این مطلب! می‌آیند پیش این دسته از آن دسته شکایت می‌کنند؛ و پیش آن دسته از آن دسته شکایت می‌کنند. اشخاصی در مرزها هستند و در آنجاهایی که جوانهای ما دارند خون خودشان را می‌دهند، می‌روند و می‌خواهند پاسدارها را از ارتش جدا کنند، و ارتش را از پاسدارها و هر دو را از ژاندارمری. بین خود ارتش هم قشرهای‌