شیعه صدمه دیدند و از اجتماعات آنها نفعهای خودشان را و چپاولگریهای خودشان را از دست داده‌اند، این دفعه بدانید که - خدای نخواسته - اگر آنها برگردند، اساس اسلام را که منشأ اجتماع شما برادران بود، از بین خواهند برد. برادران بیدار باشند و کسانی که درصدد این هستند که بین برادران شیعی و سنی اختلاف بیندازند، اگر وابسته به امریکا یا شوروی هستند، آنها نصیحت را معلوم نیست بپذیرند و اما اگر وابسته به آنها نیستند و برای اسلام و برای کشور اسلامی خودشان و برای مسلمین می‌خواهند کاری بکنند، راه ایجاد اختلاف نیست. راه، این است که تمام گروهها، را با هم آشتی بدهند و این اجتماعی که بحمدالله در ایران پیدا شده است و این وحدت کلمه‌ای که بین همه قشرهای کشور پیدا شده است، کوشش کنند که محفوظ باشد.
رسیدن به مقاصد عالیه اسلامی در سایه وحدت و آرامش
ما در سایه آرامش و وحدت می‌توانیم این کشور را به مقاصد عالیه اسلامی برسانیم و این مستضعفین را از آن ظلمهایی که در طول تاریخ به آنها شده است، نجات دهیم. اگر آرامش نباشد، کشاورزی نخواهد بود و اگر آرامش نباشد، صنعت راه نخواهد افتاد. اگر آرامش نباشد، اصلاحاتی که باید بشود و برای مستضعفین عمل بشود، نخواهد شد. شما می‌بینید که در کردستان و در خوزستان که آشوب بپاکردند - و بعضی از آنها هم که آشوب را بپاکردند با اسم اسلام بود - تاکنون دولت نتوانسته است در آنجاها یک عمل چشمگیر مثبتی ایجاد کند؛ برای اینکه محیط ناآرام فرصت نمی‌دهد که کسانی که بخواهند خدمت کنند، درست بتوانند خدمت کنند. چه‌طور ممکن است که کشاورزی در یک محیطی که خرمنها را اشخاص فاسد آتش می‌زنند، به نتیجه برسد؟ و چه‌طور ممکن است صنعت در یک محیطی که کارگران را به اعتصاب و اشتغال به کارهای غیر انسانی وادار می‌کنند، تأثیر داشته باشد و نتیجه بدهد؟
برادران من، برادران اهل سنت، برادران اهل تشیع، همه توجه داشته باشید که ریشه‌های فسادی که شماها را در تحت فشار ظلم و زیر چکمه‌های دژخیمان خودشان‌