بخورید. باید با دقت افراد را بررسی کنید که مبادا - خدای نخواسته - در بین شما اشخاصی باشند که انجمن اسلامی را به تباهی بکشند و دنبال او صورت اسلام را در دنیا مشوّه کنند. این یک تکلیف شرعی - الهی است برای همه این ارگانهایی که یا به عنوان «انجمن اسلامی» یا به عنوان «کمیته» یا به عنوان «جهاد سازندگی». همه اینها خدمتگزار هستند و به عنوان خدمتگزاری در این کشور دارند خدمت می‌کنند، برای اینکه کشور را از خودشان می‌دانند، لکن توجه به این معنا لازم است که افراد انتخاب بشوند، خصوصاً، در انجمنهای اسلامی که اسم اسلام و انجمن اسلامی روی آن گذاشته شده است. باید درست، با کمال دقت، ملاحظه بشود و اگر فردی یا افرادی را دیدند که سوابق این، آن سوابقی که باید باشد نیست، آنها را وارد نکنند در این انجمنها، نه اینکه آنها را از جامعه طرد بکنند؛ کارهای دیگری جامعه دارد، بروند کارهای دیگر را انجام بدهند. لکن انجمن اسلامی که می‌خواهد بلندگوی اسلام باشد و می‌خواهد در هر جا اسلام را پیاده کند به افرادی که سابقاً، سوابقشان اسلامی نبوده، اطمینان نمی‌توانید شما بکنید.
متعهد بودن انجمنهای اسلامی در انجام وظیفه
بنابراین، یکی از وظایف شما انتخاب افراد است؛ افراد مؤمن قبل از انقلاب و در زمان انقلاب، خانواده چه خانواده‌ای بوده و امثال ذلک. یکی هم قضیه عهده داری شماست یک همچو محلی را، که در هر جا می‌گویید ما انجمن اسلامی داریم، این یک مسئله‌ای است که یک عهده داری بر انسان تحمیل می‌شود. انسان وقتی که ادعا کرد که من مسلمانم، این عهده‌دار کأنّه پیمانی است بین او و خدای تبارک و تعالی که به اسلام عمل کند و به اسلام معتقد باشد. شمایی که الآن می‌گویید ما «انجمن اسلامی» هستیم، انجمن اسلامی معلمین، انجمن اسلامی ارتش، انجمن اسلامی فلان اداره، فلان کارخانه، باید خودتان توجه به این معنا بکنید که مبادا - خدای نخواسته - از افراد جوانی که تجربه‌شان کم است از اینها یک وقت یک حرکاتی صادر بشود، یک چیزهایی واقع بشود که برخلاف مقاصد اسلام باشد. انجمن اسلامی در همه جا خوب است، لکن نه به‌