می‌کنند؛ توطئه‌ها را یکی پس از دیگری خنثی می‌کند. ملت امروز یکپارچه در صحنه است و مراقب؛ مراقب توطئه‌ها؛ مراقب تبهکاریها. و به مجرد اینکه احساس کند گروهی، یا اشخاصی، بر خلاف آن مسیری که ملت دارد، که آن مسیر انسانیت و مسیر حق است و مسیر جهاد برای ایمان وعقیده است، به مجرد احساس مخالفت اشخاص یا گروهها با این راه، خود ملت، بدون اینکه احتیاج به این داشته باشد که کسانی ملت را دعوت بکند یا تجهیز بکند، خود ملت مجهز است. و تمام ملت، چه نیروهای مسلح، ارتش و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و پاسداران و نیروهای ملی و چه سایر قشرها، که آنها هم قوای مسلح به ایمان هستند، اینها همه در صحنه حاضرند، وناظر اعمال اشخاص و ناظر اعمال گروهها و جبهه‌ها هستند؛ و خودشان جوابگوی همه چیزهایی که بر ضد این انقلاب می‌خواهد شکل بگیرد هستند و بحمدالله احتیاج به اینکه کسی آنها را بسیج کند ندارند. یک همچو ملتی است که پیروزی نهایی را به دست می‌آورد؛ و هرچه شهید دراین راه پیروزی می‌دهد مصمم‌تر می‌شود و خستگی ناپذیر است.
نصیحت به جوانان فریب خورده گروهکها
این گروه‌هایی که مع الأسف عده‌ای از جوانان ما و بچه‌های عزیزی را که اینها باید برای میهن خودشان واسلام خودشان عمل کنند بازی می‌دهند و بر ضد این انقلاب اسلامی، که دست قدرتها را از این کشور قطع کرده است، بسیج می‌کنند و در خیابانها می‌آورند و در مقابل ملت می‌خواهند بایستند در اشتباه‌اند. و من باید به این جوانهای گول خورده، که از چند نفر گرگ اینها گول خورده‌اند، نصیحت کنم و به پدر و مادر این عزیزان نصیحت کنم که شما فرزندان خودتان را و جوانهای خودتان را از دست این گرگهایی که به صورت آدمیزاد درآمده‌اند و شما را منحرف می‌خواهند بکنند، [بگیرید] توجه داشته باشید این امری که در دو روز پیش از این اتفاق افتاد (1) این را