جمهوری اسلامی اصلاً اسلامی نیست! بیایید بگویید که این ارگانهایی که در ایران هستند همه‌شان خلاف اسلام‌اند. اینها یک قدری توجه داشته باشند به مسئولیتهایی که به عهده‌شان است، توجه داشته باشند. این متاع خوب را آن‌طور مشوَّه نکنند. نه اینکه ما نمی‌دانیم که الآن ما گرفتاریهایی داریم و اشخاص فاسدی هستند که در همه ارگانها نفوذ کردند، در همه کمیته‌ها، در همه دادگاهها، در همه جاهای دیگر نفوذ کردند و برای خاطر مشوه کردن این جمهوری کارهای خلاف می‌کنند؛ این معنا معلوم است که کارهای خلافی می‌شود؛ لکن کارهای خوبی که شده است شما چرا نمی‌بینید؟ همان دیروز در مجلس، یکی از آقایان می‌شمرد مراکز فساد را، از روی حسابی که با اطلاع - از قراری که خودش گفت - کرده است. این همه مراکز فساد که از بین رفته است، این همه خدمتی که به این ملت شده است، این همه خدمت که به اسلام شده است، اینها را چشم می‌پوشند از آن، یا اگر بخواهند بر خلافش می‌گویند؛ و اگر یک کارهایی به واسطه دیگران شده است، به واسطه اشخاص فاسد شده است، این را به حساب اسلام می‌آورند و به حساب جمهوری اسلامی؛ یک قدر تأمل کنند. توجه کنند که شما مکلفید که از این جمهوری اسلامی دفاع کنید. اگر دفاع نکنید، این جمهوری اسلامی با تبلیغات خارج دامنه‌دار و تبلیغات داخل دامنه‌دار [صدمه خواهد دید]. باز شما هم که خودتان را از این ملت می‌دانید، مسلمان هستید، متعهد هستید، لکن عقده‌هایی تو کار است، توجه به این عقده‌ها نکنید. شما که از اسلام بدی ندیدید، می‌خواهید که اسلام در ایران تحقق پیدا بکند، کمک کنید به تحقق اسلام در ایران؛ نه کمک کنید بر جلوه دادن کوچکها و فسادهای کوچک به‌طور بزرگ، و جمهوری اسلامی را در نظر دنیا معکوس نشان بدهید.
لزوم تبلیغات صحیح و بدون مبالغه برای جمهوری اسلامی
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که به شماها و به کسانی که به این اسلام می‌خواهند خدمت کنند [توفیق عنایت کند]. توجه داشته باشید که بالاتر چیزی که‌