سخنرانی
زمان: صبح 18 بهمن 1359 / 1 ربیع الثانی 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: استواری در راه هدف - جلوگیری از نفوذ انحرافات
حضار: سردبیر و هیأت تحریریه مجلّه پویندگان راه زینب (اطلاعات بانوان)
بسم الله الرحمن الرحیم
استواری و پایداری در راه مقصد
هر کاری را که انسان شروع می‌کند نمی‌شود که در همان روزهای اول هرچه را که می‌خواهد انجام بگیرد. اینکه شما می‌گویید که کاری نکرده‌ایم، همین که در صدد هستید که کار خوب انجام بدهید، این بزرگترین کاری است که انجام گرفته است. انسان، اول که می‌خواهد یک مقصدی را، مقصد بزرگی را شروع کند تصمیم گرفتن برای او شاید از مشکلترین کارهایی است که انسان مبتلا به آن است. یک کار بسیار بزرگی که ارشاد یک ملت است، و بیشتر ارشاد نصف یک ملت است که بانوان باشند، این کار مشکلات زیاد دارد. تصمیم به این کار، خودش یک کار مهمی است شما تصمیم بعد گرفتید، بعد از تصمیم، هیچ به خودتان تزلزل و سستی راه ندهید. برای اینکه چنانچه انسان تصمیمی به یک امری گرفت ولی متزلزل باشد در اینکه آیا می‌تواند این کار را تا آنجا که می‌خواهد و آرزو دارد عمل کند، تصمیم گیری با این تزلزل نمی‌تواند کار را درست انجام بدهد.
باید همان‌طور که شما تصمیم گرفتید، جازم باشید [و] امیدوار باشید که این عمل را می‌توانید انجام بدهید؛ اگر بخواهید، می‌توانید انجام بدهید. شما دیدید که کارهای بزرگی که در ظرف این دو سال در این کشور انجام گرفته است و تحول بزرگی که پیدا شده است بعد از قرنها ستمکاری، این کار در عین حالی که بسیار بزرگ بود، و شاید بسیاری از این متفکرین و روشنفکرها احتمال اینکه بشود این کار انجام بگیرد نمی‌دادند، مع ذلک، چون ملت تصمیم گرفت و در تصمیمش جازم بود، متزلزل نبود،