مخالف با نص قرآن است وابستگی آنها، بیایند بیدار بشوند؛ توجه کنند که عزت مال اسلام است. و اگر آنها دست بردارند از شیطنتهایی که به آنها تعلیم می‌دهند و برگردند به دامن ملتهای خودشان - اگر امکان برگشتن برایشان باشد - برگردند و به ملتهای خودشان بپیوندند تا محتاج به سرنیزه نباشند و محتاج به حکومت نظامی نباشند. شما دیدید که با این انقلاب عظیمی که در ایران واقع شد، یک روز حکومت نظامی اعلام نشد، یک روز وضع غیر عادی در هیچ جای این کشور اعلام نشد؛ برای اینکه حکومت نظامی برای سرکوبی ملت است و ما کسی را نداشتیم که از ملت جدا باشد و بخواهد ملت را سرکوب کند.
اینکه صدام اینقدر بعد از به دام افتادن و کار غیر عقلایی کردن و روی تخیلاتی که به او تحمیل کرده بودند، به ایران حمله کرد و امروز می‌خواهد خودش را از این دام بیرون بکشد و هر روز یک جور، یک نحو یک توطئه انجام می‌دهد، یک روز با اسرائیل می‌سازد و یک جایی از کشور خودش را بمباران می‌کند، یک بنگاهی را بمباران می‌کند و به گردن ایران می‌گذارد و ایران را با اسرائیل موافق می‌داند، هم پیمان می‌داند؛ ایرانی که از قبل از انقلاب با اسرائیل مخالف بوده است و از اول انقلاب تاکنون همیشه مخالف بوده است و اعلام مخالفت کرده و همه چیز را به روی او و دوستان او بسته است، این ایران را می‌گوید مخالف با اسرائیل نیست، بلکه هم پیمان با اسرائیل است. خوب، این مرد چه داعی داشت که خودش را به این دام بیندازد تا محتاج به اینطور دروغهای شاخدار و اینطور توطئه‌ها بشود. و یک روز هم در کویت، یک عملی انجام می‌دهند و می‌گویند که این عمل را ایران انجام داده است.
این کویت و سایر شیخ نشین‌ها تنبه پیدا بکنند به اینکه اینطور امور برای آنها صرفه ندارد. بدانند این معنا را که ابرقدرتها از شما استفاده می‌کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند.
ما دیدیم که قبل از اینکه سادات ساقط بشود، امریکا جانشین برای او معیّن می‌کرد.
سادات باز زنده بود و داشت مثل حیوانات راه می‌رفت! لکن امریکا پیش بینی کرد که‌