بیانات
زمان: قبل ازظهر 5 آذر 1360 / 29 محرّم 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: اولویت بازرسیِ نهادهای انقلابی
حضار: محقق داماد، مصطفی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور)
بسم الله الرحمن الرحیم
بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید. و اگر ضمن بازرسیها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است، بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورایعالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.