ایران بلند می‌شود. جشن برای رسول اکرم آیا کجایش شرک است؟ شرک را نمی‌داند چیست؟ یا می‌داند و می‌خواهد بین مسلمین ایجاد اختلاف کند؟ ما گِله‌مان از این آخوندهای درباری فاسد است و از این دولتهایی که مثل آن آخوند را به نوکری خودشان می‌پذیرند. امریکا روی مقاصد خودش باید آن کارها را بکند، روی مقصد فاسد خودش باید ایجاد اختلاف بکند؛ لکن این آخوندها چرا و این دولتها چرا؟ شما که حربه نفت در دستتان هست و اگر یک روز نفت را ببندید بر غرب و بر شرق، به اطاعت شما درمی‌آیند، شما هدیه می‌کنید از قیمت نفتتان به امریکا و سایر قدرتهای بزرگ و خودتان را به اسارت می‌کشید. اینهاست که برای مسلمین و برای اسلام ضربه است. آنها هر تهمتی می‌خواهند می‌زنند به کشور اسلام، به کشور ایران، که از اولی که نهضت پیدا شده است و قبل از او این ملت با اسرائیل مخالف بوده است و یکی از مخالفتهایی که با محمدرضای معدوم داشتند همین بود که چرا به اسرائیل کمک می‌کند. حالا این بوقهایی که از گلوی امریکا و از گلوی بستگان امریکا به او نفخ می‌شود، اینها ایران را متهم می‌کنند که اسلحه از اسرائیل می‌خرد، و بعض مطرودین خود ایران هم تأیید می‌کنند این را.
دولتهای اسلامی منشأ گرفتاری مسلمین
گرفتاری مسلمین این است که با داشتن اینهمه ذخایر، اینهمه اراضی و دارا بودن یک میلیارد - تقریباً - جمعیت، به واسطه کجروی یک دسته اقلیتی که در رأس واقع شده‌اند، باید مطیع قدرتهای بزرگ باشد. حالا که ایران از این قید اسارت بیرون آمده است و با مشت در دهان امریکا و سایر قدرتها کوبیده است و آنها را بیرون کرده است از کشور خودش و روحانی و دانشگاهی، ارتشی و ژاندارمری و ملت همه با هم منسجم شده‌اند و نخواهند گذاشت که قدرتهای دیگری در اینجا دخالت کند، این البته بر ذائقه آن آخوندی که جیره خوار امریکا و پیوندهای امریکاست تلخ است و در ذائقه بعض حکومتهایی که دست نشانده هستند تلخ است و با همه قدرت دارند جدیت می‌کنند که این انسجام را از بین ببرند و این وحدت کلمه را از بین ببرند.