دامنه‌دار همه گروه‌هایی که در خارج و داخل هستند و توطئه‌های داخل و خارج، باید ما فاتحه جمهوری اسلامی را بخوانیم، لکن آزمایشها برای ما و برای خود آزمایشگران روشن کرد. گرچه آنها به روی خودشان نمی‌آورند، لکن مطلب روشن شد که یک ملت نظیر ملت ایران، که در تحت پرچم بزرگ اسلام می‌خواهد ادامه حیات بدهد، با این توطئه‌ها، با این قدرتها و با این شیطنتهای قدرتها و تفاله آنها در داخل و خارج آسیب نمی‌بیند. این یک مطلب ادعایی نیست، این یک مطلب عینی است؛ مطلب ملموس است.
از اول می‌گفتند که این جمهوری اسلامی، دو سه ماه یکی دو سه ماه بیشتر نمی‌تواند تاب بیاورد، بعد صدام را وادار کردند که او هم به خیال خودش، یکی دو هفته بیشتر لازم نبود تا اینکه ایران را قبضه کند، و بعد هم این اشخاصی که در کمین نشسته بودند که ملت زحمت بکشد و آنها ربحش را ببرند، آنها هم در خیال این بودند که ملت را گول بزنند و با خودشان همراه کنند و کشور را برگردانند به حال وابستگی به امریکا یا احیاناً شوروی.
همه آزمایشها را کردند؛ آزمایش نظامی کردند، آزمایش توطئه‌های داخل و انفجارات و امثال اینها، همه آزمایش شد و ما می‌بینیم که امروز ملت ایران از سال سابق و از سابقتر، منسجمتر است و ما به خودمان وعده می‌دهیم که با خواست خدای تبارک و تعالی، این انسجام هرچه بیشتر حاصل بشود و گروه‌هایی که بازی خورده‌اند یا به طمع طعمه بودند، آنها هم بپیوندند به این ملت و برای کشور خودشان فعالیت کنند.
من امروز یک مقایسه عبوری می‌کنم بین دستگاه‌های ایران و همه چیزهایی که در ایران هستند بالفعل و آنهایی که در زمان سابق بودند، برای جواب از آن اشخاصی که می‌گویند که آن زمان، زمان شاه بهتر از حالا بود و برای آن اشخاصی که می‌گویند:
کاشکی اسم [اسلام‌] روی این جمهوری نبود و برای آن اشخاصی که به خیال خودشان، برای اسلام اشک تمساح می‌ریزند و من می‌دانم که باطن قلبشان چه است. در یک کشور، متصدیان آن کشور و کسانی که دولتمردان این کشور هستند و در تشکیل یک دولت دخالت دارند، ارگانهای مختلف است و من مقایسه می‌کنم:
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>