ملتهای مسلمان جهان! به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار قدرتهای بزرگ هستند برسید، به داد این بچه‌های کوچکی که مادرها و پدرهای خودشان را از دست داده‌اند برسید، به داد این کشورهایی که مورد هجوم ابرقدرتها واقع شده‌اند برسید، به داد خودتان برسید، به داد ملتهای خودتان برسید، ای مسلمانهای جهان! قدرتهای بزرگ دارند با حیله گری‌هایی که دارند و با تبلیغاتی که دارند و با کسانی که وابسته به آنهاست، در داخل کشورهای اسلامی بر همه چیز اسلام سلطه پیدا می‌کنند؛ پیدا کرده‌اند. اسلام را دریابیدای مسلمانهای جهان! ای اشخاصی که از همه کشورها، از بسیاری از کشورها به ایران آمده‌اید و وضع ایران را از نزدیک ملاحظه می‌کنید و بعضی از شما یا همه رفته‌اند و اوضاع غرب و جنوب ایران را ملاحظه کرده‌اند و آن چیزهایی را که به دست امریکا و به دست وابسته امریکا صدام است ملاحظه کرده‌اید، به دنیا برسانید.
اتهامات ناروا به نظام اسلامی در رابطه با اسرائیل
اگر از افغانستان اطلاع ندارید، علمای افعانستان و بسیاری از محترمین افغانستان اینجا هستند، در ایران هستند؛ از آنها سؤال کنید که به افغانستان چه می‌گذرد. ای مسلمین! به داد اسلام برسید. ابرقدرتها با اسلام مخالفند، ابرقدرتها اسلام را نمی‌خواهند باشد؛ برای اینکه مشاهده می‌کنند که در زیر پرچم اسلام اگر یک میلیارد جمعیت مجتمع بشوند، برای آنها در دنیا زندگی کردن دیگر مشکل می‌شود و دست جنایتکار همه آنها قطع می‌شود. چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را که همه حیثیت و آبروی خودشان را نثار امریکا کرده‌اند؟ چه شده است اینها را که خزاین بزرگ اسلامی را که مال ملتهای پابرهنه ضعیف است به امریکا تقدیم می‌کنند و امریکا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفداری می‌کند و می‌گوید که اسرائیل را ما به اینها نمی‌فروشیم؟ چه شده است مسلمین را؟ چرا باید مسلمین اینطور باشند؟ چرا باید دستگاه‌های تبلیغات مسلمین بر ضد یک دسته از مسلمین که می‌خواهند خودشان را نجات بدهند از سلطه‌های خارجی و از دزدهای بین المللی، این تبلیغات به ضد همین طایفه هستند؟ چه‌