می‌خواهند شکایت پیش پیغمبر اسلام ببرند، شکایت پیش خدای تبارک و تعالی در خانه او ببرند، نمی‌گذارند شکایت کنند؛ می‌گویند بخورید و صدایتان در نیاید. (1) ای لبنانیها کتک بخورید، کشته بدهید، لکن نفس نکشید! این بیمه کردن اسرائیل این است، و او ارزش اصلاً برای شماها قائل نیست. او هیچ برای شما قائل نیست. خدای تبارک و تعالی ارزش برای این قرارداد قائل نیست، و این قرارداد را قابل ذکر نمی‌داند.
پیغمبرهای دنیا حتی پیغمبر - اینها که پیغمبر ندارند، اینها، این اسرائیلیها حرف می‌زنند، مثل مسلمان بودن بعضی از ماها - انبیای عظام هم برای این قرارداد ارزش قائل نیستند.
آنهایی که می‌گویند که اسرائیل شناسایی شده است، می‌دانند مسئله را که شناسایی به اضافه شده است یا نمی‌دانند؟ اگر نمی‌دانند، که نمی‌دانم چه باید گفت. و اگر می‌دانند، چطور اینها قبول می‌کنند یک همچو تحقیری را، و یک همچو تحقیر کوبنده‌ای را که شاید هیچ دولتی نتواند از کس دیگر بپذیرد. چطور اینها با همه ساز و برگی که دارند، و با همه ادعاهایی که دارند، یک دولتی که عددش معلوم نیست چند تاست، که خود آنها هم با اسرائیلیها بد هستند، این، اینها را این‌طور تحقیر کند و آنها بپذیرند. حالا هم که این طور تحقیر کرده، حالا هم به طرفداری از امریکا، به طرفداری از اسرائیل پلیس حجاز جوانهای ما را، پیرمردهای ما را، زنها را، بچه‌ها را بازداشت کنند، برگردانند. چه کرده‌اند اینها؟ اینها مسلمان نیستند؟! چه گفته‌اند مگر؟ گفته‌اند «مرگ بر امریکا! مرگ بر شوروی! مرگ بر اسرائیل!» اینها مرگ بر اینها گفته‌اند، پس اینها اصلاً مسلمان نیستند؟! اینها عبادت خدا نیامده‌اند بکنند؟! مگر چه کرده‌اند اینها که همه مورد مرحمت [قرار گرفته‌اند!] دارند فریاد اسلام را می‌کشند. مگر اینها چه کرده‌اند که «نیامده‌اند برای این کار؟» اینها آمده‌اند می‌گویند مرگ بر اسرائیل. مگر اسرائیل چیست؟ اسرائیل دوست ماست؟! این دوستی که می‌گوید که ارزش ندارید شما که حرفهایتان را گوش کنم، این دوست است؟! یا ارباب است. امریکا هم یک همچو حرفی تا حالا به شما نزده. امریکا با

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>