بیانات
زمان: صبح 31 شهریور 1361 / 4 ذی الحجه 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: اهمیت خودکفایی
حضار: هاشمی (وزیر صنایع) و معاونین
ما در مرحله‌ای هستیم که تازه متولد شده‌ایم و من می‌گویم: اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه برویم و منزوی باشیم و به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه باشیم. و مهم این است که اعتقاد به آن نیت و ارزشهای اسلامی و استقلال اقتصادی پیدا کنیم.