می‌کنند. بین این دو طایفه بسیار فرق است؛ آن که مرگ را در آغوش می‌گیرد برای اینکه شهادت است، برای اینکه از اسلام است، برای اینکه دفاع از حق است و آن که از مرگ فرار می‌کند برای اینکه برای طعمه، جنگ می‌کند. فرق است مابین ملتی که داوطلب برای شهادت هست و برای پیروزی هست - و من امیدوارم که داوطلبها بیشتر بروند و اسم بنویسند و خواهند رفت - و آنهایی که با سرنیزه به جنگ می‌آیند، اگر اقدام نکنند از پشت کشته خواهند شد، آنهایی که با اسم داوطلب، با فشار و زور و با هزار جور اذیت وادار به جنگ می‌شوند، آنهایی که ملتهایشان به آنها پشت کرده است. بین شما که ملت پشتیبان شماست و نگهبان از شماست و به همین جهت خدای تبارک و تعالی نگهبان شماست و پشتیبان شماست، با آن که برای شیطان می‌خواهد جنگ بکند، برای شیطان نفس می‌خواهد جنگ بکند فرق است ما بین اینها. فرق است مابین انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای دنیا؛ انقلابهای دنیا بی‌استثنا برای ایمان نیست، برای خدا نیست، انقلاب ایران برای خداست و از اول هم فریاد خدا بوده است، «الله اکبر» بوده است و تا آخر هم همین است.
توهّم سردار قادسیه شدن
این بدبختهایی که از ایران فرار کرده‌اند یا در خارج بوده‌اند و به تبع طمعهای پوچ شیطانی نشسته‌اند و صحبت می‌کنند و دروغپردازی می‌کنند - و یکی از دروغهای بزرگشان که در رادیوها هر شب شاید باشد - و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران از اسرائیل ابزار جنگ می‌آورد و می‌خرد. ایرانی که بیست سال است با اسرائیل در جنگ است، اسرائیل را می‌کوبد و به حسب حکم شرعش با اسرائیل نمی‌تواند هیچ تناسبی داشته باشد و نخواهد داشت. چند مرتبه، همین دیشب بود که از کی گفته است که اینها از اسرائیل چیز می‌خرند - آنها هم در خارج نشسته‌اند و فکر این را می‌کنند که بیایند ایران بعد از اینکه شما جوانها جانبازی خودتان را کردید، ایران را تسلیم یک دسته اشخاص منحرف کنند، اینها هم افکارشان مثل افکار همان صدام است. صدام هم پیش خودش فکر کرد و این فکر را هم تقویت کردند شیطانهای بزرگ در او که تو به‌