هرچی می‌خواهند بگویند، ملت می‌داند که فشار هیچ نبود؛ یعنی، به یک جا، یک کسی، یک مأمور دولتی، یک کسی بگویند: برو رأی بده. یا آن وقت خانها در مجلسهای سابق، خانها و شازده‌ها و اینها که نفوذ داشتند، آنها فشار می‌آوردند، رعیتها را راه می‌انداختند برای رأی دادن. دیگر بحمدالله، آن قدرتها هم نیستش وقدرت اسلام است.
خوب، از یک طرف ملت اینطور است، از یک طرف این قوای مسلّح که الآن دو سال است، بیشتر از دو سال است که در مقابل آن همه فشارها واقع شده‌اند و ایستاده‌اند و از این کشور دفاع می‌کنند و آن همه خون داده‌اند؛ آن همه همه‌شان، نه اینکه فقط یک طایفه باشند، از سپاه پاسداران و ارتش و اینها گرفته تا ژاندارمری و عرض می‌کنم - شهربانی و بسیج و عشایر و اینها؛ همه، هم شهید زیاد دادند و هم جدّیت زیاد کردند. از آن طرف، آنها جنگ می‌کردند، از پشت سرشان هم همه ملت یک کلمه - دنبال آنها بودند؛ زن و مرد و بزرگ و کوچک و اینها تأیید می‌کردند. از آن طرف، راجع به این خانه‌های تیمی که سرتاسر کشور را گرفته بود و فاسدها دورش جمع شده بودند و به فساد مشغول بودند. خوب، این کمیته‌ها و پاسدارها و اینها چه کارهایی کرده‌اند! و همین دیشب که اعلام کردند که پنجاه خانه تیمی وعده کثیری هم افراد فاسد را گرفته‌اند. اینها یک مسائلی است که اگر یکیش در سابق می‌شد، هیاهو می‌کردند. و حالا من این رایک نحوه ظلم می‌دانم که اینها اینطور کار بکنند و در رادیو چند مرتبه بگوید و رد بشود؛ همین گفته بشود که یک همچه چیزی شده. آخرچی شده است؟ باید تشکر کنند از این مردم. باید همه ما از مردم، از مردمی که در این امور دخالت دارند و این پاسدارها که می‌روند، کشته می‌دهند، چه می‌کنند تا اینکه یک همچه کارهایی را می‌کنند و یک همچه فسادهایی را از بین می‌برند تشکر بکنیم.
جلوگیری از سوء استفاده فرصت طلبان
آنی که شکر نعمت است، این است که ما عمل بکنیم، صحبت نکنیم، عمل بکنیم.
عمل هم این باشد که روی طریقه اسلام عمل بکنیم. تجاوز نکنیم. تقصیر هم نکنیم. از
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>