تمام چیزهایی که یک کشور مستقل باید داشته باشد. دارا هست، در عین حالی که همیشه در فشار بوده و همیشه در محاصره اقتصادی و در محاصره نظامی بوده. مأیوس از خدا نباشید، خدا را حاضر بدانید و قدرت خدا را در همه جا فعال بدانید. و مراجعه به صدر اسلام بکنید که یک نفر انسان به تمام معنا، لکن در نظر کفار ضعیف و مستضعف، قیام کرد و یک انقلاب به این بزرگی را که دنیا را تحت سیطره خودش درآورده است ایجاد کرد. از وحدت افراد و کمی افراد هراس نکنید که خدای تبارک و تعالی‌ به شما کمک می‌کند، و وقتی که شما نصرت بکنید از خدای تبارک و تعالی‌، وعده نصرت داده است و کمی عده با اینکه قدرت روحی در کار باشد و انسجام در کار باشد و تعهد به اسلام در کار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد.
هشدار به دولتهای مدعی اسلام و حامی صدام
الآن که شما ملاحظه می‌کنید و صدامیان اشتلم می‌کشند که حتی در این نبرد آخر گاهی می‌گویند هفت هزار، گاهی می‌گویند پانزده هزار، ما از ایرانیان را - یعنی از این سپاهیان ایران را - کشتیم و از بین بردیم، بیش از چهار هزار ما نفرستادیم در جبهه‌ها. ما ارتشمان و قوایمان در کنار هستند الآن. و ما می‌خواهیم که این دولتهایی که دارند کمک می‌کنند به یک جنایتکار تاریخ، به یک جنایتگر که از اولی که این حزب در عراق پیدا شد با اصل جنایت پیدا شد و با تز «اسلام نباید باشد»، این دولتهایی که ادعای اسلام می‌کنند، ما چطور می‌توانیم از آنها این ادعا را بپذیریم، دنیا چطور می‌تواند این ادعا را بپذیرد، که شما مدعی اسلام در لفظ هستید، لکن در عمل اسلام را می‌کوبید و دشمنان اسلام را تقویت می‌کنید. امریکا که دشمن همه ادیان است حتی مسیحیت، امریکا که اصلاً اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمی‌خواهد، حتی منافع امریکاییها [را] هم نمی‌خواهد، منافع دولت امریکا را می‌خواهد و همه جهان را به آتش زده است و دارد آتش می‌کشد، شما در منطقه با آغوش باز از او استقبال می‌کنید و ارتش او را در مناطق اسلامی می‌پذیرید، برای اینکه، ارعاب کنید لبنان را و ارعاب کنید ایران را.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>