نشده باشد. از این جهت بازی می‌خورند یا برای هوای نفسی که دارند، برای این چند روزی که می‌خواهند سلطنت کنند، این چند روزی که می‌خواهند امارت کنند، برای این چند روز همه چیز خودشان را از دست می‌دهند؛ نوکری بی‌شرافت یک کسی می‌کنند تا به ملت‌های خودشان تحمیل کنند و زورگویی کنند، و این اشتباهی است که اینها دارند.
اگر همه اینها به آغوش اسلام برگردند، اسلام برای همه‌شان خوب است. و اسلام، هم تربیت باطنی می‌کند و هم حفظ مصالح دنیوی را می‌کند. اگر اینها همه با ملت هایشان آشتی کنند، این دشمنی که اینها باملت‌ها دارند هیچ کس باکسی ندارد. بالاتر دشمنی این است که ذخایر آنها را به دشمن‌های آنها می‌دهند، و ابزار کوبنده مخرب را با نفت آنها به اختیار دشمن‌ها قرار می‌دهند. این بالاترین دشمنی است که الآن بشر مبتلا به آن هست و ملت‌های مظلوم مبتلای به این هستند و تا ملت‌ها بیدار نشوند و هشیار نشوند کار انجام نمی‌گیرد.
نفسانیت منشأ مخالفت‌ها و کارشکنیها
لکن ما باید از خودمان شروع کنیم، اگر ما خودمان را اصلاح کنیم قهراً آن مقصدی که ما داریم، در دنیا هم صدور پیدا می‌کند، چنانچه پیدا کرده است. اگر خدای نخواسته، ماهواهای نفسانی‌مان اسباب این بشود که گله‌ها به شکایت‌ها، شکایت‌ها به مخالفت‌ها برسد، آن روزی است که عزای همه کشور را باید بگیریم و گناهش گردن ماست که نفسانیت خودمان را زیر پا نگذاشتیم. همه با هم باشید، همه دنیا بر خلاف شما هستند الا بسیار کم. اگر همه شما با هم نباشید و از باطن بپوسید، شک نکنید که بعد از چندی همان مسائل سابق به یک صورت بدتری پیش خواهد آمد؛ همان اسلام شاهنشاهی دوباره برمی‌گردد. آنها می‌دانند که باید بگویند اسلام، امریکا هم برای اسلام دلش می‌سوزد، اما اسلام امریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام امریکایی بود، کسی حق نداشت دخالت در هیچ امری بکند. اسلام امریکایی این بود که مُلّاها باید بروند درسشان را بخوانند، چکار دارند به سیاست. با صراحت لهجه می‌گفتند. از بس تزریق شده بود در این مغزها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>