خلاصه، این مسائل به عهده علما و خصوصاً ائمه جمعه است، که همه دست در دست یکدیگر بدهند تا انقلاب محفوظ بماند؛ و مثل زمان مشروطیت نشود که آنها که اهل کار بودند مأیوس بشوند و کنار بروند - که در زمان مشروطیت همین کار را کردند، و مستبدین آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را کنار زدند - و عده‌ای که با اسلام سروکار ندارند به نام اسلام و پیروی از آداب اسلامی روی کار بیایند.
اتهام نقض حقوق بشر
شما می‌دانید که دنیا امروز وضع خاصی پیدا کرده است. سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که اینها حقوق بشر را نقض نموده‌اند، در میان آنها از امریکا و فرانسه و شوروی خبری نیست و هیچ اسمی به میان نیامده، در حالی که شوروی در افغانستان و امریکا در بیروت چه بساطی درست کرده‌اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته‌اند؛ صلاح حال مردم به شما چه؟ آن وقت درباره ایران که چند نفری را با آن همه فساد قصاص نموده است، آن قدر هیاهو به راه انداخته و همه رسانه‌های گروهی، ایران را مورد حمله قرار داده‌اند. البته آنها خوب می‌دانند که انقلاب ایران اگر به همه جا برسد، فاتحه آنها خوانده می‌شود و دست آنان کوتاه می‌گردد. مع الأسف حکومت‌های اسلامی یا توجه ندارند، یا توجه دارند ولی برای حکومت چند روزه خود سکوت نموده و با آنان همکاری می‌کنند. که باید در مقابل آنها بایستیم تا انقلاب و اسلام به همه جا صادر شود.
شرکت در انتخابات با انتخاب اصلح
و اما مسئله انتخابات آینده ازاهم اموری است که مسئولیت آن با همه ماست. و توجه دارید که دشمنان اسلام در نظر دارند کاری بکنند که انتخابات درست صورت نگیرد و از دست مسلمانها و متعهدین خارج شود. ولی شما باید تمام قدرت‌تان را صرف کنید که به خوبی انجام شود. انتخابات یک محکی هم برای خودتان است که ببینید آیا می‌خواهید انتخاب اصلح بکنید برای خودتان، یا برای اسلام؟ اگر برای خودتان باشد، شیطانی است.