می‌کنند. باید به این خیلی توجه بشود که موازینْ اسلامی باشد.
باز هم این را تکرار می‌کنم که موسیقی‌ها باز کمی هست، باید اشخاصی که مطلعند اینها موسیقی هستند مشاهده کنند ببینند اگر یک چیزی را می‌بینند موسیقی‌اش را نمی‌توانید رد کنید، اصلش را رد کنید.
[آقای محمد هاشمی [مدیر عامل صدا و سیما]: منظور غنا است؟]
همان را می‌گویم [اگر] موسیقیِ حرام باشد.
آن چیزهایی که راجع به جنگ است اینها چیزی نیستند.
[آقای محمد هاشمی: سرودها؟]
بله، این‌ها چیزی نیستند، اما گاهی هم هست که غناست.
[آقای هاشمی: شما موارد خاصی که به نظرتان [هست‌]، اگر موارد خاصی را [در نظر دارید] معیّن کنید]
من نمی‌توانم بگویم، من که نمی‌توانم بنشینم پای رادیو ببینیم چی می‌گوید، اینجایش چطور است. این را باید خود شما آقایان، اشخاصی که مطلعند از آن، جدا کنند از هم، لابد می‌توانند این را، وقتی هم که چیزی را می‌خواهند [به پخش‌] بدهند، می‌توانند این را جداش کنند، اگر هم نتوانستند اصلش را کنار بگذارند ....
لزوم اصلاح تئاترهای مذهبی
تئاترهایشان، نمایشنامه‌هایشان، اینها را باید خیلی مواظب باشید که مبتذل نباشد.
گاهی سازنده است، واقعاً خوب است خیلی، غالباً من از این تئاترهایی که در ایران خودشان تهیه می‌کنند به نظرم می‌آید خوب است، لکن آن قسمش من نمی‌دانم چه جوری است که همان قسمی که تعزیه می‌گیرند و چه می‌کنند، ثناخوانی می‌کنند و چه می‌کنند، آنها به نظر من خیلی مبتذلند. حالا اگر دیگران بپسندند من حرفی ندارم اما به نظرم اینجوری می‌آید.
علی أیِّ حال کلیِ مطلب این است که [صدا و سیما] یک بنگاهی است که سر و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>