صحرا دارند زراعت می‌کنند، رادیو هم گوش می‌کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید توسعه‌اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاًرادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بناءً علیه می‌تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را منحرف کند و بااندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می‌تواند که چنانچه ان شاء الله صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند.
بنابراین، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می‌شوند و با فساد او فاسد می‌شوند. از آن طرف مسئولیت بسیار است و از آن طرف که راه ارشاد است، ارزش زیاد است. همان طوری که ارزش دارد این دستگاه برای اسلام و جمهوری اسلامی، اسلام از این می‌خواهد که بهره برداری زیاد در راه اسلام بشود، تبلیغات زیاد در راه اسلام بشود. صدای جمهوری اسلامی که تقریباًبه اکثر کشورها، به بسیاری از کشورها می‌رسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
امروز دارند همه گروه‌هایی که در خارج هستند، چه تبلیغات رادیو و تلویزیونشان و چه تبلیغات از راه مطبوعاتشان دارند با اسلام معارضه می‌کنند. مسئله، مسئله ایران نیست. اگر تنها مسئله ایران بود چندان اهمیت نداشت، اما مقابله با اسلام است. نه مقابله با ایران است. منتها اینها چون فهمیدند که آن چیزی که در ایران واقع شده است، آن این است که اسلام را به آن طوری که هست - نه به آن طوری که غربیها معرفی می‌کردند، حالا هم باز منحرفین معرفی می‌کنند - اسلام را آن طوری که هست معرفی کنند، آن طوری که هست پیاده کنند، آن طوری که هست به خارج ارائه بدهند این یک خطر بسیار عظیمی است برای قدرتهای بزرگ. چنانچه ملاحظه می‌کنید که با تصریح می‌گویند که اسلام یک خطری است و صحیح هم می‌گویند. نسبت به اشخاص فاسد خطر دارد اسلام، نسبت به چپاولگرها، نسبت به دزدها، نسبت به زورگوها اسلام خطر است. اما اسلام می‌خواهد که این‌طور مسائل در دنیا نباشد. اسلام می‌خواهد که همه در آرامش باشند، همه در صلاح‌