ملت است که در آن دخالت کند، مربوط به یک قشری، دون قشری نیست، همه باید در این دخالت بکنند. و این شیطنتهایی که الآن دارند می‌کنند، به طوری که به من گفته‌اند برای مأیوس کردن بعضی از جوانهای ماست. این شیطنت را خنثی کنید و فعال وارد بشوید در انتخابات. می‌خواهید خودتان کسانی را تعیین کنید و انتخاب بکنید، می‌خواهید ببینید هر قشری که می‌پسندید حرفهای آنها را و کاندیدای آنها را.
شما هم با آنها باشید. در هر صورت ما باید از کید این خائنین هیچ وقت غافل نشویم.
اینها دائماً مشغول نقشه کشی هستند و دائماً مشغول توطئه هستند برای اینکه، آن سیلی‌ای که از اسلام خورده‌اند اینها، به این زودی جبران پذیر نیست. اینها می‌خواهند و می‌دانند که با زور نمی‌شود این کار را انجام داد. اگر هم یک وقتی می‌گویند که ما با زور و نظامی می‌کنیم، این بیخود می‌گویند. خودشان هم می‌فهمند که بیخود می‌گویند. آنها اگر بخواهند کاری بکنند همین از ناحیه خود مردم، از ناحیه دانشگاه، از ناحیه بازار، از ناحیه کارگرها، از ناحیه کارخانه‌ها، از این جاها می‌خواهند صدمه بزنند. و شما اگر بخواهید برای خدا باشد یا برای ملتتان باشد یا برای زندگی خودتان باشد، بخواهید که اسیر نباشید باید همه توجه کنید و گول این حرفها را نخورید و در انتخابات به‌طور فعال همه دخالت بکنید. و من امیدوارم که ان شاء الله همه موفق بشوید. و امیدوارم که با سلامت و سعادت به کار خودتان ادامه بدهید که کار بسیار عظیمی است و کار بسیار پراهمیتی است.
ادعای دروغین صدام در صلح‌طلبی
و شما می‌بینید که الآن تبلیغات در دنیا همه کارها را دارد انجام می‌دهد. شما ملاحظه می‌کنید که صدام آن‌طور بیچاره شده است، تبلیغاتش آن‌طور است، تبلیغات دیگران نسبت به او آن‌طور است. آن بیچاره آن‌طور مفلوک شده، دورافتاده به این طرف و آن طرف قرض می‌کند. دور افتاده به این‌ور و آن‌ور استدعا می‌کند که بیایید ما را صلح بدهید. و دروغ هم می‌گوید، نمی‌خواهد صلح بکند، می‌خواهد اغفال کند. از آن طرف مستأصل شده، از آن طرف رسانه‌های گروهی همه جا می‌گویند ایران این‌جور گفت و عراق آن‌طور گفت. او را با آب و تاب نقل می‌کنند، این هم یک کلمه نقل می‌کنند، و