امریکا منشأ تشنج در منطقه
ما باید بگوییم به مردم. و من امیدوارم که موفق بشوند آنهایی که تبلیغ می‌خواهند بکنند، و آنهایی که در خارج می‌روند و آنهایی که در رادیو و تلویزیون صحبت می‌کنند معلوم بشود که وضع چه جوری هست. آنها چه وضعی دارند و ما چه وضعی داریم و آنها چه می‌گویند و ما چه می‌گوییم. اینها اسلام را یک جوری معرفی دارند می‌کنند کأنّه اسلام جنگ می‌خواهد بکند. با اینکه اسلام هیچ وقت جنگ نخواسته، یعنی ما نخواستیم جنگ بکنیم، آنها جنگ را آوردند برای ما، ما دفاع می‌کنیم. الآن هم اگر، ما مهلت بدهیم به صدام، اگر این دو ماه مهلت پیدا بکند دوباره تجهیزش می‌کنند، مجهزش می‌کنند و دوباره یک جای دیگر حمله می‌کند. یک همچو حیوانی را که نمی‌شود که ما رهایش کنیم که سرخود هر کاری می‌خواهد بکند. این تا خفه نشود، این منطقه درست نخواهد شد. و آنهایی که به این کمک می‌کنند نمی‌فهمند، متوجه نیستند. امریکا اینها را بازی می‌دهد، اینها را آلت دست قرار داده، همان طوری که صدام مبتلا شده است. با اینکه عراق طرف نسبت نیست قدرتش با دیگر جاهایی که الآن در خلیج و اینها هستند، همان‌طور که اینها مبتلا شدند، امریکا می‌خواهد اینها را مبتلا کند، دیگران را هم می‌خواهد مبتلا کند. باید اینها بفهمند که تکلیفشان چی هست، با اسلام تکلیفشان چی هست، با ایران تکلیفشان چی است. آنها بعد می‌خواهند زندگی کنند، بعد که صدام رفت اینها می‌خواهند زندگی کنند. ما میل داریم که اینها زندگیشان زندگی صحیح باشد.
ما همیشه میل داریم که در این منطقه که هستیم اسباب آسایش مردم بشویم، نه اینکه اسباب گرفتاری مردم بشویم. خوب، نمی‌گذارند ما کار خودمان را انجام بدهیم. اگر یک سال مهلت به ایران بدهند، آن وقت می‌فهمند که هم منطقه خوب خواهد شد، هم دست قدرتها بریده خواهد شد، هم هر منطقه‌ای در محل خودش برای خودش زندگی مرفه خواهد پیدا کرد. لکن خوب امریکا نمی‌گذارد، از آن‌ور، از این‌ور هرطور دلش بخواهد می‌کند. و من امیدوارم ان شاء الله که دست همه کوتاه بشود و شما هم موفق بشوید به خدمت.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>