وقت می‌گویند که در ایران حد الهی جاری می‌کنند، کارهای قرون وسطایی می‌کنند. اینها اسلام را قرون وسطایی می‌دانند. مسلمین باید بیدار بشوند، بدانند که اینها چه دارند می‌کنند و می‌خواهند چه بکنند. تکلیف است برای مسلمین که حفظ کنند اسلام را، و ننشینند تادیگران برایشان حفظ کنند، دیگران حفظ نمی‌کنند.
ابرقدرتها بر ضد اسلام الآن کمر بسته‌اند و قدرتهای پوشالی دیگری هم همین‌طور.
اینکه دولت مصر دعوت می‌کند اعراب را به اینکه مجتمع بشوید و برخلاف ایران، ایران را مقصودش هست؟ ایران خطر است؟ ایران برای آنها خطر است یا اسلام؟ اینکه دعوت می‌کند اعراب را که مجتمع بشوید یعنی دعوت می‌کند که همه اجتماع کنید برخلاف اسلام. برای اینکه اسلام را آنها بر ضد منافع خودشان می‌دانند.
طرفداری دروغین قدرتها از حقوق بشر
آقایان ائمه جمعه، آقایان ائمه جماعات، علمای اسلام در سرتاسر عالم، توجه کنید که امروز همه قدرتها بر ضد اسلام قیام کرده‌اند، نه بر ضد ایران! توجه کنید که تکلیف همه ما زیاد است در این زمان. اگر فرصت پیدا بکنند و شما توجهتان کم بشود اسلام را امروز ریشه کن خواهند کرد. امروز غیر از دیروز است. دیروز نفهمیده بودند قدرت اسلام را، امروز فهمیدند که در یک جای کوچکی مثل کشور ایران وقتی که صدای اسلام بلند شد، حتی در امریکا هم این صدا بلند شد، این را فهمیده‌اند. امروز منافعشان هم در خطر است، ما شکی نداریم. برای اینکه آنها می‌خواهند بیایند خلیج فارس را هم بگیرند، نفتهای همه را ببرند، اسلام مانع از این است. امریکا می‌خواهد قدرتش را بر همه دنیا تحمیل کند. از آن‌ور هم شوروی. خدا می‌داند که اگر مقابل امریکا شوروی نبود به سر دنیا چه می‌آورد. و اگر مقابل شوروی امریکا نبود به سر دنیا چه می‌آوردند! اینهایی که حالا هی صحبت می‌کنند از حقوق بشر، و صحبت می‌کنند از صلح و صفا و اینها، که می‌دانید، همه شما می‌دانید، خودشان هم می‌دانند که دروغ می‌گویند، اینها برای این است که جلب توجه مردم را به خیال خودشان به طرف خودشان بکنند در مقابل شوروی، آن هم در مقابل امریکا. والّا نه آنها مصالح مردم را می‌خواهند، نه آنها مصالح‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>