باید مجریان امور در هر جا که هستند متعهد به اسلام باشند کارهائی را که مجلس باید بکند، محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند، محول به اوست. بعد از اینکه آن مرحله‌ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرایی، قوه اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجریها و بد اجرا بشود. شاید غالباًاین طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همه قوانینش قوانین اسلامی است، سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می‌دادند او روی افکار خودش عمل می‌کرد؛ وقتی هم یک رشوه‌ای به بالاترها می‌دادند، دیگر صحبتی نبود. امروز شما باید وضعتان وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرتهای بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته‌اند و با صراحت این مسائل را می‌گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانکها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جایی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می‌کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت می‌بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی‌اش و وضع بانکی‌اش و وضع کشاورزی‌اش و وضعهای دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد خودشان می‌توانند برسند. الآن که می‌بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها می‌خواهید اسلامی عمل بکنید. کشور شما می‌خواهد اسلامی عمل بکند، و آنها این را مخالف با مقاصد خودشان می‌دانند. معنی حذف ربا به معنی‌ای است که اگر توسعه پیدا کند و از ایران به جاهای دیگر برود بانکدارها و آنهایی که می‌خواهند مال‌های مردم را بخورند و از بین ببرند، آنها دستشان کوتاه می‌شود و لهذا با یک همچو رویه‌ای مخالفند.
استقامت و پایداری در برابر مشکلات
و ما باید در امورمان مستقیم باشیم؛ همان طوری که رسول خدا به حسب روایاتی که وارد شده است فرموده است: که این آیه شریفه‌ای که وارد شده است که: فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ وَ
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>