خوشه‌ای در گیلانغرب به کار برده‌اند، این کارها موجب می‌شود تا هم به جنایاتشان افزوده شود و هم به خساراتی که باید بپردازند؛ و به فرض که بماند - که این فرض هم صحیح نیست - باید از عهده تمامی اینها برآید، و آنهایی که او را همراهی می‌کنند باید به محاکمه کشیده شوند و آن روز دور نیست.
مجامع بین المللی در خدمت قدرتهای بزرگ، نه مظلومین
امریکا و امثال آن که ادعای بیطرفی می‌کنند و معلوم است که در جنایات شریکند چه جوابی دارند؟ مجامع بین المللی و حقوق بشر، این دست نشاندگان امریکا و ابرقدرت‌ها، از این جنایاتی که به بشریت وارد شده است، می‌گذرند. افرادی که آمدند و دیدند که چه جنایاتی صدام کرده است و تصدیق کردند و گزارش دادند، پس چرا مجامع بین المللی هیچ نگفتند؟ اصلاً مجامع بین المللی لفظی است در خدمت قدرت‌های بزرگ، نه در خدمت مظلومین و محرومین. هر ملتی باید خودش در مقابل جنایات بایستد، و ایران ثابت کرد که در مقابل جنایات قدرت‌ها ایستادگی می‌کند. مردم ما در مقابل آن رژیم جنایتکار ایستادند و بیرونش کردند و سستی نکردند. امروز هم مردم ما در مقابل این جنایات سستی نخواهند کرد. این جنایات، مردم و دولت را مصمم‌تر و مستحکم‌تر خواهد کرد و می‌فهمند که در مقابل یک چنین جنایتکاری چه مسئولیتی دارند. ملت ایران توجه کنند که برای اسلام خدمت می‌کنند و اولیای اسلام شهدای بزرگی را تقدیم خدا کرده‌اند.
اهمیت و حساسیت کار وزارت امور خارجه
اما قضیه وزارت خارجه، این وزارتخانه از سایر وزارتخانه‌ها حساسیت بیشتری دارد برای اینکه سروکارش با تمام ممالک دنیاست. خدمت کردن شما مسلم است برای اینکه، کشور خودتان است. قبلاً کشوری بوده است وابسته به غرب و شرق و تحت ستم و آسیب خارجی‌ها و دارای تبلیغات شاهنشاهی. در چنین کشوری معلوم است که کار وزارت امور خارجه‌اش چه مشکل و سنگین است، ولی همت مردان مصمم هر کار
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>