اجازه‌نامه
زمان: 30 مرداد 1362 / 12 ذی القعده 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه صرف وجوه شرعیه
مخاطب: نورمفیدی، سیدکاظم
بسمه تعالی
مجازید در موارد مقرره شرعیه با احتیاط صرف نمایید. (1)
30 مرداد 62
روح الله الموسوی الخمینی