تأییدیه
زمان: 1 شهریور 1362 / 14 ذی القعده 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: حق برداشت حساب جاری پانصد (دفتر امام خمینی)
مخاطب: بانک صادرات شعبه جماران
[بسمه تعالی. بانک صادرات جماران. بدین وسیله اعلام می‌شود از تاریخ 1/6/62 علاوه بر حق برداشت و امضای سه نفر آقایان امضا کننده ذیل از اسناد و چکهای حساب جاری پانصد به نام آقایان سید هاشم رسولی، شیخ حسن صانعی و محمدحسن رحیمیان در غیاب دو نفر از آقایان دیگر، آقای شیخ حسن صانعی نیز به تنهایی حق برداشت و امضای چکهای حساب فوق را خواهند داشت.
- 31/5/62 - حسن صانعی - سید هاشم رسولی محلاتی - محمد حسن رحیمیان‌]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود.
روح الله الموسوی الخمینی