تأییدیه به بانک صادرات جماران (حق برداشت از حساب 500 بانک صادرات)
  •   تأییدیه
    زمان: 1 شهریور 1362 / 14 ذی القعده 1403
    مکان: تهران، جماران
    موضوع: حق برداشت حساب جاری پانصد (دفتر امام خمینی)
    مخاطب: بانک صادرات شعبه جماران
    [بسمه تعالی. بانک صادرات جماران. بدین وسیله اعلام می‌شود از تاریخ 1/6/62 علاوه بر حق برداشت و امضای سه نفر آقایان امضا کننده ذیل از اسناد و چکهای حساب جاری پانصد به نام آقایان سید هاشم رسولی، شیخ حسن صانعی و محمدحسن رحیمیان در غیاب دو نفر از آقایان دیگر، آقای شیخ حسن صانعی نیز به تنهایی حق برداشت و امضای چکهای حساب فوق را خواهند داشت.
    - 31/5/62 - حسن صانعی - سید هاشم رسولی محلاتی - محمد حسن رحیمیان‌]
    بسمه تعالی
    موافقت می‌شود.
    روح الله الموسوی الخمینی